Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Læge og kvaksalver – naturhelbredelse I

Af Mikkel Hindhede

48. Beretning fra M. Hindhedes Kontor for Ernæringsundersøgelser

Axel O. Hansen*)
Vesterbrogade 143 København V.
Amerikansk Doctor of Naturopathy (Ikke dansk Læge)
Øjendiagnostiker og Homøopat
fhv. Lærer ved Statens Gymnastikskole
fhv. Kurdirektør i 10 Aar paa stort Kurbad
fhv. Kurinspektør i 5 Aar pas store Kursteder
*) Kopi af Axel O. Hansens visitkort


I Anledning af et Møde i »Centralforening til Folkesundhedens Fremme i Danmark« har Journalist »Eho« underkastet Formanden i den danske Lægeforening, Overlæge Mogens Fenger et Interview, der gengives i Socialdemokraten af 1/4 1944 med følgende Overskrift:

Utiltalende Humbug i Folkesundhedens Navn
Overlægen siger: »Det er en »Dr.« Hansen, hvis Doktortitel dog stammer fra Udlandet, der er primus motor i den ny Rørelse, og hans store Læresætning er, at alle Sygdomme afspejler sig i Øjnene. Alt, hvad Lægerne hidtil har gaaet og syslet med, er den rene Taabelighed, mens hans Metode er den eneste rigtige.

- Thi, siger »Dr.« Hansen meget lærd, indenfor den psykologiske Videnskab er det almindeligt kendt, at Øjet er Sjælens Spejl, og det er uomstødeligt, at Øjet genspejler Menneskets Sindstilstand indtil de mindste Enkeltheder. Men det genspejler ogsaa Legemets Svagheder i et og alt, thi ethvert af Legemets Organer har deres ganske bestemte Tegn i Regnbuehinden og dem kan den erfarne Mand straks aflæse, naar han kigger Patienten i Øjnene.

Paa dette taabelige Vrøvl bygger hele Folkesundheden sin Eksistens, og dens Mirakelmand er efter foretaget Diagnose i Stand til at helbrede enhver Sygdom ved »den naturmæssige Helbredelsesmetode.« Medicin, Kirurgi og alle Læger er helt overflødige. Det eneste, der skal til, er, at »Sygdomsstoffet skal spaltes og bortledes, hvilket kan ske i Hjemmet.« Alt kan helbredes paa den Maade. »Dr.« Hansen paatager sig at klare Kræft, Tuberkulose, Gigt, Nervesygdomme, Sukkersyge, Halslidelser og alt andet, blot man kaster Lægens Kur overbord og kommet til ham - - -.

Centralforeningen er, som man vil forstaa, et direkte skadeligt Foretagende, men alligevel har det lokket mange godtroende Mennesker til sig, der ofrer deres surt tjente Penge paa Urter, Kure, Sundhedsbade og vel ogsaa Honorarer til »Dr.« Hansen. Alm. Lægeforening kender udmærket dette suspekte Foretagende.

Men, siger Overlægen, der er ikke noget at gøre ved det hele, før der foreligger Tilfælde, hvor det direkte kan paavises, at en Patient er voldt Skade - - - Man maa vente til Ulykken er sket og den vil maaske ogsaa ske en Dag. Hvis ikke der var denne Fare, var der saamænd mest Grund til at trække paa Skulderen eller le af dette Kvaksalveri paa Tryk, der fra A til Z er et Sammensurium af taabeligt Sludder.«

Ja, Øjendiagnoser tror jeg heller ikke paa. Men Overlægen synes at glemme Hovedsagen, nemlig Behandling med vegetarisk Raakost. Hertil kommer Undgaaelse af skadelige Medikamenter. For Axel Hansen betyder Homøopati nemlig Urtethe uden anden Medicin. Men denne Undgaaelse af Medicin betyder overfor de fleste kroniske Sygdomme som oftest en stor Fordel. Overfyldning med Medicin er en stor Ulykke.

Herom er Lægeautoriteterne saavel herhjemme som i Udlandet enige. Jeg behøver blot at henvise til de talrige Citater i »Fuldkommen Sundhed«, S. 197-209 og 220-226. Fra det engelske Blad »The daily Mail« citerer jeg, hvad forhenværende Præsident i det Britiske Lægeselskab udtalte om dette Spørgsmaal i et Foredrag. Efter Omtale af det uhyre Fraadseri med Medikamenter, slutter han med følgende:

»Spørger man, hvorfor foreskriver da Lægerne det Stads, maa Svaret blive: Hvis de ikke skriver op, vilde Patienterne tabe Tilliden. De vilde gaa hjem og sige: Den Fyr duer ikke, han gav mg ikke en Gang en Flaske Medicin.«

Selvfølgelig falder det mig ikke ind at benægte, at overfor de akutte Infektioner er Serum og Antitoksiner uundværlige. Men disse Lidelser giver »Dr.« Hansen sig ikke af med. Overfor kroniske Sygdomme er Medicin som Regel kun Lindrings- Tro's-Midler.

Ovennævnte Artikel i Socialdemokraten var Anledning til, at Enkefru Marie Klintø, Langøgade 17, København, i samme Blad den 4/ 4 offentliggjorde følgende:

Hr. Overlæge Fenger!
»Det er i Anledning af Overlægens Artikel i Socialdemokraten af 1/4 at følgende Brev fremkommer.

Jeg forstaar saa udmærket Lægestandens Indstilling overfor Naturopatien. Selv har jeg i mine gode Dage, da jeg var stærk og frisk, haft mine Tvivl i den Retning.

For ca. tre Aar siden ramte Ulykken mig i Form af deformerende fremadskridende Leddegigt. Denne Sygdoms Tortur behøver jeg næppe at udpensle her. Min Læge gjorde forgæves Forsøg paa at faa mig indlagt paa Skelskør Sanatorium. Efterhaanden blev jeg mere hjælpeløs, Arme, Hænder og Ben var en eneste Smertenskilde. Jeg blev indlagt paa Kommunehospitalet, nærmest paa Grund af en Hjertelidelse. Fik Slampakninger, blev efter 3 Ugers Forløb udskrevet og fortsatte 6 Uger med ambulant Behandling, men uden nævneværdig Resultat. Da foretog jeg et Badutspring, jeg søgte Naturlægen Axel O. Hansen. - - - Behandling: Urte-Bade og Diætkur, som var stærkt vegetarisk, isprængt Raakost, især Løg, baade som raa og meget let brunet i Smør eller Olie, tilsat lidt Vand.

Kuren begyndte jeg aldeles omgaaende, og den var hverken let eller behagelig, og den Tro, der kan flytte Bjerge, ejede jeg ikke. Det var udelukkende Pine, Nød og Sorg, der drev paa. Men det ufattelige skete. Efter tre, fire Dages Forløb kunde jeg mærke Bedring, og da jeg indfandt mig efter 8 Dages Forløb, var det uden min tidligere uundværlige Stok. Rullestolen blev vejret bort. Nu, omtrent 2 Aar efter min Fredning passer jeg selv mit Hus og min hjemlige Gerning. Jeg er 64 Aar, og har jeg end ikke den samme Udholdenhed som før, saa er jeg fri for Smerter og kan gaa min daglige Spadseretur, som før jeg blev syg.

Ser De, Hr. Overlæge Fenger, denne min Oplevelse synes jeg - som Samfundsborger - at jeg skylder Dem Oplysning om, thi den kan for mig kun konkludere derhen: Ingen, absolut ingen har fundet de Vises Sten. Kendsgerningerne her er nogle haarde Krabater at komme tillivs. Dem har jeg ialtfald maattet bøje mig for. Var det ikke Sokrates, der skal have sagt: Vi vide at vi intet vide, men det vide vi heller ikke.«

For en Tid siden havde Axel Hansen sat sig i Forbindelse med mig og tilstillet mig forskellige Tryksager, bl. a. Diætskemaer, som han gennem 8 Aar havde givet sine Patienter til Brug i Hjemmet. Hovedindholdet er følgende:

Diæt 11/1935
mod Kræft, Tuberkulose, Vattersot og kronisk Leddegigt eller andre meget svære Lidelser.

Morgenmaden:
1 stor Tallerken raa, finhakket Grønkaal og Hvidkaal samt et stort eller to smaa Charlotteløg eller et halvt stort Zittauerløg spises rast.

Hertil kan drikkes, eller der kan kommes i Tallerkenen 1 Pægl raa Sødmælk samt 2 Theskefulde Honning, lidt Ræddiker eller Skorzonerrødder. Endvidere raa Kartøfler og raa Rødbeder. Disse to kan hveranden Dag skiftes med raa Jordskokker og raa Gulerødder.

Endvidere spises i dette Maaltid en raa Æggeblomme, der eventuelt kan tages sammen med Mælken og Honningen, eller som man vil det.

Tilberedning:
Det tilberedes altid lige før Indtagelsen.

En raa Æggeblomme slaas ud i en dyb Tallerken, derefter røres rundt med Honningen og derefter hældes fra 1/4 til 1/-; Liter Sødmælk paa dette og det omrøres omhyggeligt.

Grønkaalen hakkes meget fint paa et Hakkebrædt, ligeledes Hvidkaalen. Gulerødder, Kartofler eller Jordskokker og Løg og de andre Grønsager hakkes, eller bedst, rives pas et groft Raakostjern umiddelbart før Maaltidets Indtagelse, der maa ikke gaa mange Minutter før det spises.

Det hele kommes i Tallerkenen med Mælken og Ægget og spises koldt. Man kan ogsaa spise det hver for sig, hvis det ønskes.

Frokost Kl. 12:
100 Gram Nødder eller 50 Gram Mandler og fra 2 til 5 Æbler, som man kan spise dem efter Størrelse og Sult. Endvidere en Pægl raa Mælk.

Aftensmaden Kl. 5-7:
Som Morgenmaaltidet, dog maa man slutte med 2 til 4 varme, kogte Pillekartofler med koldt Smør, som man ønsker det med lidt finthakket Peberrod. Ogsaa her er en raa Æggeblomme samt en Pægl Mælk og Honning anvendelig. Men allerførst de raa Grønsager, der vist i Morgenmaden.

Det var Hovedsagen. Men der følger yderligere Anvisninger og Bemærkninger.

Da jeg sendte denne Ødel til min gode Veninde, Fru Dr. Nolfi, der helbreder Kræft med Raakost, telefonerede hun omgaaende: »Jamen det er jo ren Plagiat af min Kræftdiæt!«

Jeg svarede: »Ja, hvis der er Tale om Plagiat, saa er det Fruen, der har plagieret, Hansen Diæt er jo langt ældre.«

Men det kunde jo ikke nægtes, at denne Opdagelse for mig var af største Interesse. Her var man muligt pas Vej til at kunne skaffe Bevis for Raakostens helbredende Virkning pas denne frygtelige Sygdom.

I naturopatisk Tidsskrift »Helbredelse« Nr. 1 1944 findes en Række kortfattede Sygehistorier, der beretter om Helbredelse for Kræft, Gigt og andre Lidelser. Patienterne er anonyme. Jeg henstillede at faa tilsendt udførligere Beretninger med Patienternes Navn og Adresse osv. Følgen var, at A. Hansen laante mig en Række Takkeskrivelser og Anbefalinger, sendt ham fra taknemmelige Patienter. Da jeg fandt disse af stor Interesse, spurgte jeg, om jeg maatte offentliggøre med Navn og Adresse. I den Anledning sendtes saa en Skrivelse til hver enkelt, hvori anmodedes om Tilladelse til at give mig Lov til Offentliggørelse af Patientens og den forhen behandlendes Læges Navn.

Af 190 havde 1/5, det er 45, svaret Ja. At de fleste krymper sig, er let at forstaa. At lade sig behandle af en Kvaksalver kan volde store Vanskeligheder særligt overfor Sygekasser og stedlige Læger.

I det følgende gives en Del korte Udpluk fra disse Skrivelser. Særligt da de, hvor Navne er tilladt, men ogsaa fra enkelte, hvis Navne ikke maatte nævnes og derfor er udeladt. De anførte Tal er A. Hansens Journalnumre.

1012. Undertegnede har lidt af Tarmkatarrh, kronisk Forstoppelse, Aareknuder og Blodtryk 190. Lægebehandling uden Resultat. Søgte 8/6 43 A. Hansen. Efter ½ Maaned fungerede Maven, Aareknuder og Træthed svandt. Efter 2 Md. Blodtryk 150. Jeg er lykkelig over den store Forandring i min Helbredstilstand, men søger stadigt Hansen og er sikker paa fuldkommen Helbredelse.

Fru Elisabeth Ougaard, lille Værløse Skole, Værløse St.

1010 og 1011, 2 anonyme Patienter med Aareknuder behandlet med godt Resultat.

1113. Gentofte, Ledreborgs Alle 11, d. 22/4 44.
Kære Dr. Hansen. Jeg har idag modtaget Deres Skrivelse og tillader Dem herved med Glæde at overlade min Anbefaling til Dr. Hindhede. Min Sygekasselæges Navn er Einar Dam, Gentofte. Da jeg efter en Lungebetændelse i 1936 henvendte mig til Dr. Dam for min Astma, sendte han mig til Tuberkulosestationen i Lyngby, som konstaterede, at jeg ikke havde Tuberkulose. Derefter sendte han mig ind paa Rigshospitalets Poliklinik, der undersøgte Blod, Hjertefunktion og Afføring, men de kunde ikke hjælpe mig. Siden prøvede jeg Inhalationskure samt »Klokkekur«, det hjalp i Øjeblikket, men var ikke holdbart. Jeg søgte saa Dr. Hansen. Føler mig nu rask og oplagt, og Astma mærker jeg praktisk taget intet til.

Th. Kristensen, Maskiningeniør.

1115. Sandbjergvej 40, pr. Vedbæk. 30/9 43.
Som selverhvervende Arbejderkvinde er jeg meget afhængig af et godt Helbred, saa jeg kan passe mit Arbejde og blev derfor meget bekymret, da jeg kom til at lide af Bronchitis, overanstrengt Hjerte og for højt Blodtryk. Men nu har jeg gennemgaaet en Kur hos Dr. Hansen og er i stærk Bedring og ved fortsat Behandling har jeg det bedste Haab om at blive helt rask.

En meget stor Fordel ved Kuren er, at det hele kan foregaa i Hjemmet, og at jeg stadig under Behandlingen har kunnet passe mit Arbejde.

Ingeborg Boerseh.
1111, 1112, 1114, og 1116, 4 anonyme Patienter med Bronchitis og Astma med godt Resultat.

Herefter en Række Mave- og Tarmlidelser.

1221. D. 1/7 39. Adressen anføres ikke.
Jeg er 40 Aar og har siden 1932 lidt af Forstoppelse og Mavesmerter. Indlagt paa Sygehus 3 Gange men med negativt Resultat og med den Trøst, at det kunde der ikke gøres noget ved. Jeg søgte da Kiropraktor og Homøopat i Sverige, men som kun gjorde Tilstanden helt haabløs. Jeg kastede op, havde stærke Smerter hele Døgnet, kunde ikke finde Søvn og Hvile, og det resulterede i Blodafgang, som afkræftede mig i den Grad, at jeg ikke kunde passe mit Arbejde, tabte 13 kg.

Jeg begyndte saa hos A. Hansen og er nu efter 4 Maaneder helt befriet for omtalte Lidelser, har taget 4 kg paa, er fuldt arbejdsdygtig, cykler 15 km hver Dag og er i Besiddelse af Energi som ung Mand. I Haab om at mange »haabløse« maa finde Vej til Dr. Hansen, takker jeg endnu mange Gange for den gode Behandling.

O-O

1223. Præstøgade 6-3, København 24/4 44.
Kære Dr. Hansen. Er Dem meget taknemmelig, fordi jeg nu er saa kvik og rask. Om kort Tid fylder jeg 60, men jeg føler mig som om jeg var 25. Som De ved har jeg i flere Aar lidt af Tyktarmsbetændelse og senere Tarmblødning. Har to Gange været paa Bispebjerg Hospital, en Gang paa Sundby. Efter en pinefuld Undersøgelse kom jeg hver Gang hjem med en vitaminfattig Diætseddel, og Maveondet var det samme. Efter et Aars Kur hos Dem var min Tarm rask. Jeg er nu kvik og rask. Alting gaar som en Leg. Hvis alle levede efter Dr. H.'s Forskrifter, tør jeg paastaa, at der ingen syge Mennesker eksisterede. Dr. Hansen har min fulde Tilladelse til at forevise min Anbefaling.

Anna Vermeer, Cigararbejderske.

1224. Bøgevang 29, Virum. 1/5 44.
Hr. A. Hansen. Følgende Oplysninger til Støtte for Deres Sag. Personlig har jeg i mange Aar lidt af Huller paa Benene, som med kortere og længere Mellemrum viste sig, til Tider meget voldsom. Det kom i mit 16. Aar og vedblev i en lang Aarrække, hvoraf en halv Snes Aar i Amerika, hvor jeg blev behandlet af anerkendte Læger. Den lokale Behandling var ogsaa istand til at læge Hullet midlertidigt, men ca. et halvt Aar efter var det det samme igen. Det største Tilfælde blev behandlet paa Rudolf Berghs Hospital, hvor jeg laa i 6 Uger, før et enkelt stort Hul blev lægt. Ved Spørgsmaal til Overlæge Jersild udtalte denne, at han ikke kunde sige, hvad Aarsagen var og at det kun kunde behandles lokalt. I de senere Aar har jeg ikke mærket noget til det. Dette tillægger jeg de forskellige Behandlinger af A. Hansen, som har taget Sigte paa hele Systemet. Det samme har været Tilfældet med en gammel Øjensygdom og andre Ting, som Blodtryk i Hovedet. Min Kone er kommet sig og godt til Kræfter efter en svær Underlivsoperation samt forskellige andre Komplikationer saasom Skinnebensbetændelse m. m. Hr. A. Hansens Anvisninger har haft den bedste Virkning ogsaa paa flere lignende Tilfælde, som der kan kommes nærmere ind paa, hvis nødvendigt.

Helge Rasmussen.

1232. Tofthøj, Gadbjerg. 16/11 43.
Det skal være mig en Glæde at anbefale Deres Helbredelsesmetode paa det bedste. - - Jeg søgte gennem flere Aar Læge, fordi min Mave efterhaanden var blevet saa daarlig, at jeg næsten intet taalte at spise, og selv ved lettere Arbejde var jeg tilbøjelig til at faa Diarrhoe. Lægen sagde, det var Tarmbetændelse og mente, det var usikkert, jeg nogensinde blev rask. Han ordinerede noget Pulver, som tildels kunde holde Sygdommen i Skak, naar jeg ikke arbejdede, men det helbredte ikke. Jeg har nu gennemgaaet Kur efter A. Hansen, saa godt det kunde lade sig gøre. Dette har, trods Kuren ikke blev helt gennemført, bevirket, at jeg nu kan tage min Del af Arbejdet, hvor det gøres nødigt, og jeg mener selv at være omtrent rask. Medicinen, som Lægen mente, jeg aldrig kunde undvære, har staaet urørt fra den Dag, jeg begyndte Kuren - Med Tak for Hjælp.

Karl Jensen.

Tilføjelse af 24/4 44.
Jeg giver gerne Tilladelse til at overlade Læge Hindhede den sendte Anbefaling, og jeg ønsker Dem og alle, der vil arbejde for gennem Oplysning om den rette Ernæring og Helbredelse af naturopatisk Vej, Naturens egne Helbredelsesmidler, al Held og Fremgang i dette Arbejde. Vi og mange andre er i Dag i givet Tilfælde nødsaget til at søge Hjælp hos Lægestanden, fordi der ikke findes anden Hjælp nær nok, og mange Læger gør vel deres bedste, men Lægestanden i Almindelighed modarbejder alle naturlige Helbredelsesformer. Lægen, som jeg i flere Aar søgte, var H. Lomholt, Jelling, og han stillede mig i Udsigt, at jeg maaske altid skulde vedblive med den Medicin, han ordinerede. Den kunde holde Sygommen i Skak, men ikke helbrede - - -

Karl Jensen.

1248. Conchordiavej 16, Nærum. 8/10 43.
Hr. Dr. A. Hansen, Jeg er 74 Aar. Har aldrig været helt rask. Har lidt af Mave- og Tarmkatarrh, overanstrengt Hjerte, Gigt i Skulder og Kæbe etc. siden mit 36. Aar. Efter Dr. Hansens Kur har alle disse Sygdomme bedret sig til fuld Helbredelse. Jeg har herefter faaet grundigt Indblik i, at Kosten betyder saa at sige alt. Er den rigtig sammensat, da tror jeg, at vi kan spare os for mange Smerter --.

Kjerstine Therkildsen.

1250. Kjeldsgaardsvej 27 A-3, Valby.
Hr. Dr. A. Hansen! Har lidt af Mave- og Tarmkatarrh, Hovedpine. Har i flere Aar søgt Læge (Dr. Bruun, Toftegaardsalle), samt Specialist, men uden Resultat. Fra 6/2 til 12/11941 har hos A. Hansen været behandlet med Urter, Bade og Diæt. Derved har jeg faaet Indblik i sund Levevis, der i allerhøjeste Grad har gavnet, saa jeg nu føler mig helt rask, som jeg ikke har gjort i 10-12 Aar. Saa De har min allerbedste Tak og Tillid.

Marie Henriksen, Husmoder.

1251. Randers. 20/10 43.
Hr. Dr. A. Hansen! Hermed den ønskede Anbefaling. Det er mig en Glæde at gøre det, uden Deres Kur var jeg ikke blevet rask. Jeg indsaa, at det var haabløst, derfor tog jeg hurtig den Beslutning at søge Dem. I mine Tanker takker jeg Dem ofte og beder Gud velsigne Deres Gerning. Hvor jeg træffer Mennesker med modtagelig Jordbund, vil jeg altid anbefale Dem.

Margueritha Bloch-Petersen.

Den 25/4 44 skrev samme Dame følgende:

Hr. Dr. naturopat Axel Hansen!
Modtaget Deres ærede Brev og vil gerne yde Dem al mulig Støtte. Vi, der er bleven helbredet hos Dem, vil slaa Kreds om Dem bande i Ord, Tanke og Handling. Tilladelsen til at sende Dr. Hindhede den tilsendt Anbefaling gives Dem. - - Lægens Navn er Maren Hyldahl. Jeg man tilstaa, at jeg ikke har megen Tiltro til Læger i Almindelighed. Lægen har undersøgt mig paa sin Klinik, blandt andet fik jeg Endetarmsundersøgelse, da Lægen var inde paa, at naar Diæten ikke hjalp, maatte der være andre Ting. Jeg spurgte, men fik ikke noget bestemt Svar, men jeg følte tydeligt, at Lægen mente, at jeg havde Endetarmskræft. Han lod efter Undersøgelsen de Ord falde: Nej, det er det alligevel ikke, men en ondartet Tarmsygdom. Han var imod Vegetarisme og raadede mig til at spise Fisk, naar jeg ikke fik Kød. Lægen tilraadede mig Sengeleje.

Men det var umuligt for mig, som Forholdene var i mit Hjem. Det endte med, at jeg gik ind paa at lade mig indlægge i min ældste Søns Hjem, indtil jeg blev saa rask, at jeg kunde passe mit eget Hjem. Jeg maatte den Gang paa W. C. 10-12-14 Gange om Dagen, og hver Gang var Afføringen stærkt blodig, min Vægt var langt nede. Lægen havde udtalt til min Svigerdatter, at det kunde gaa over til Tuberkulose og Kræft, hvilket jeg først senere har faaet at vide. Efter at have ligget dels hos Sønnen, dels hjemme i 3 Maaneder, var min Taalmodighed forbi, og jeg besluttede at henvende mig til Dem. Allerede efter 3 Dages Forløb paa Deres Kur følte jeg Forandring, og det blev bedre Dag for Dag, saa jeg kan sige, at jeg paa 2 Maaneder var fuldstændig helbredet. Jeg fortsatte dog lang Tid efter, og jeg synes nu nærmest, jeg føler mig flere Aar yngre.

Marguertita Bloch-Petersen.

1256. Jyderup St. 27/9 1943.
Undertegnede har lidt af Tarrnsaar, Hæmorhoider, Vandladning om Natten etc. Har søgt min Huslæge i Jyderup uden Resultat. Gennemgaaet Kur hos A. Hansen fra 18/5 til 25/9 1943. Jeg blev fuldkommen rask, Blødningerne ophørte, og Maven fungerer godt. Jeg takker for Hjælpen og kan anbefale ham paa det bedste. –

Fritz Diederichsen, Husejer.

1259. Falkoneralle 52. 8/10 1943.
Jeg har lidt af Tyktarmkatarrh og Nyresmerter. Jeg er 82 Aar. Har søgt Læge uden Resultat. Tilsidst fik jeg Morfin. Fra 4/7 til 4/10 søgte jeg A. Hansen og er nu fuldstændig rask.

Eiler Tersløv, fork. Manufakturhandler.

1260. Gl. Jellingevej, Vejle.
Jeg har lidt af Tyktarmsbetændelse med Diarrhoe, anstrengt Hjerte og daarlig Nyre. Har søgt Læge, været paa Sygehus og faaet Behandlinger uden Resultat. Gennemgaaet naturopatisk Kur hos A. Hansen fra 5/9 til 20/10 43 og er blevet fuldstændig rask. Endvidere har jeg gennem denne Kur faaet Indblik og Undervisning i sund Levevis, der i allerhøjeste Grad har gavnet mig.

Rita Jensen.

1263. Østerlindet, Sønderjylland. 25/9 43.
Jeg har lidt af Mavesaar, Fedthjerte, højt Blodtryk m. m. Har søgt Læge, som ikke kunde hjælpe mig, men lod mig indlægge paa Hospital i 4 Uger uden Resultat. Har gennemgaaet Kur hos A. Hansen fra 7/4 til 15/9 1943. Jeg blev fuldkommen rask.

Jeg kan ikke nok takke Dem for dette gode Resultat. Jeg var opgivet af min Læge, jeg spurgte ham, om han kunde hjælpe mig. Svaret var Nej.

H. Frandsen, Bagermester.

1265. Hollændervej 20, København. 20/9 43.
Undertegnede har lidt af for lidt Mavesyre, Tyndtarmsaar, Blegsot, Træthed og daarlige Nerver. Jeg har søgt 2 forskellige Læger uden Resultat. Jeg har gennemgaaet Kur hos A. Hansen og føler mig nu fuldkommen rask.

Hilde Brandt.

1266. Flakholmen 5, Vanløse. 28/9 43 og 24/4 44.
Undertegnede har lidt af for megen Mavesyre, daarligt Hjerte, Hovedsmerter, Endetarmskløe m. m. Jeg har søgt følgende Læger: Funding, Odense, T. Prip, Rungsted, la Cour, Charlottenlund, Friederichsesen, Hellerup, Erling Jensen, Vanløse. Jeg fik Tabletter med det Resultat, at Smerterne bedøvedes saa længe de virkede, men efterfølgende Træthed og daarligt Humør. Modvilligt søgte jeg Dem, A. Hansen, men jeg er Forsynet taknemmelig, at jeg tog Beslutningen, da jeg har opnaaet fuldstændig Helbredelse.

M. A. Thelborg, Ejendomsmægler.

1267. Rygaardsalle, Hellerup. 8/11 43 og 26/4 44.
Undertegnede har lidt af Mavesaar. Efter at have søgt forskellige Læger blev jeg indlagt paa Amtssygehuset i Gentofte, hvor jeg fik 6 Ugers Mælkekur uden at blive varigt kureret. Søgte derefter Dr. Hansen, hvorefter jeg i Løbet af kort Tid mærkede Bedring og er nu fuldkommen rask.

Børge Rasmussen, Kontorlærling.

Desuden er der fra 1220 til 1268 55 Tilfælde af Mave- og Tarmsygdomme, hvor Navne ikke maa nævnes. Kun et er omtalt, nemlig 1221, se ovenfor.

For 1330 til 1337 drejer det sig om Sygdomme i de kvindelige Underlivsorganer. Kun een har tilladt at offentliggøre Navn.

1333. Ll. Værløse. 7/7 41.
Undertegnede har haft meget svær Livmoderkatarrh. Om Sygdommens Forløb følgende: Samtidigt med Menstruationens Begyndelse den 4/4 i Aar fik jeg voldsomme Mavekneb, der varede lige saa længes om Menses (6 Dage). Saa havde jeg det godt indtil Menses atter indfandt sig den 4/5. Da kom Maveknebene igen med fornyet Kraft og uafbrudte Smerter, mest om Natten. Jeg sov ikke fra den 4.-13. Maj. Saa vendte det om, saaledes at jeg havde Fred om Natten, men præcis Kl. 8 Morgen indfandt Smerterne sig og varede til Kl. 17. Jeg kunde da intet udrette, intet spise, men laa hele Dagen og vred mig. Jeg havde stinkende Udflod med store raadne Stykker i.
Den 16. Maj kom jeg til Dr. Hansen og fik Diæt og Urtekure. Allerede efter 10 Dages Kur var jeg smertefri. Den 26. Juni, altsaa efter at have holdt Kuren 1 Md. og 10 Dage erklærede Dr. Hansen mig for fuldstændig rask.

Elly Jensen, Husmoder.

De øvrige 7 anonyme har lignende gode Resultater.

1440-1446 drejer sig om 7 Patienter med Nervelidelser. Kun een har tilladt at anføre Navn.

1446. St. Raadhusstræde 12-2, Sønderborg. 1/10 43.
Undertegnede har lidt af Betændelse i Kæbe og Pandehulen, daarlige Nerver og Hovedpine, Smerter i venstre Side af Brystet. Jeg søgte Helbredelse ved Operationer og Medicin uden Resultat. Gennemgaar for Tiden en naturopatisk Kur hos A. Hansen. Denne Kur bar staaet paa i fire Maaneder med gode Resultater.

Endvidere har jeg gennem denne Kur faaet Indblik og Undervisning i sund Levesæt, der i allerhøjeste Grad har gavnet mig. Tillige har den ogsaa gavnet min Mand og Barn, da de har vundet i Sundhed ved denne Levemaade.

Christine Petersen.

De 6 anonyme har lignende gode Resultater.

1550-1559 drejer sig om 10 Tilfælde af »Kræft«, men for de første 9 er Diagnosen kun stillet af A. Hansen, hvorfor den af Læger næppe vil anses for tilstrækkeligt paalidelig. Disse 9 omtales derfor ikke. Kun det sidste, hvor Diagnosen er stillet af en Læge, omtales, idet citeres det vigtigste fra et Par Breve fra Patienten og Søsteren.

1559. Stationsvej pr. Nimtofte St., Jylland. 10/4 44.
Hr. Doktor Hansen. Undertegnede, der i Midten af 1941 laa paa Grenaa Sygehus i 99 Dage under Hr. Overlæge Klint, lidende af Endetarmslidelse og Mavelidelse og skulde have gennemgaaet to Operationer med Dræn gennem Bugvæggen, kunstig Afføring, nægtede denne Behandling.

Jeg henvendte mig til Hr. Dr. Hansen, København 7/12 1941 og gennemgik en Kur i 1942, hvor jeg de første tre Maaneder boede hos min Søster Fru Johansen, København og siden rejste hjem og fortsatte Kuren. Jeg havde svær Diarrhoe, skulde benytte Toilettet 12 à 14 Gange i Døgnet og havde samtidigt Tarmblødning, havde tabt 30 Pund i Vægt, da jeg begyndte Kuren og lignede et Skelet. Efter Kurens Slutning i 1942 havde jeg taget 33 Pund paa i Vægt og befinder mig stadig godt i 1944. Arbejder nu hver Dag, er Fyrpasser paa et Mejeri om Formiddagen og arbejder hos en Bondemand om Eftermiddagen. Jeg spiser nu alt og taaler det godt er dog nu advaret om at spise alt).

Jeg er derfor overbevist om, at jeg skylder Hr. Dr. Hansen mit Liv, og jeg siger ogsaa min Gud Tak, fordi jeg blev ledet paa denne Vej, og mit Ønske skal for Fremtiden være, at Gud vil hjælpe Dr. Hansen til endnu i mange Aar at hjælpe mange Patienter smertefri over deres Sygdom. Jeg er klar over, at baade Dr. Hansen, Overlæge Klint og min Søster af Hensyn til min S

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012