Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Lykkepiller godkendt til børn på otte år

Hvis et barn er alvorligt deprimeret og ikke får det bedre af terapi, så skal det have medicin. Sådan lyder budskabet fra myndighederne, der for første gang har godkendt, at lykkepiller bruges til behandling af børn på ned til blot otte år.

Overlæge Steffen Thirstrup fra Lægemiddelstyrelsen anerkender, at beslutningen umiddelbart er i modstrid med myndighedernes tidligere og kraftige advarsler om SSRI-pillernes potentielt livsfarlige bivirkninger.

”Men vi har så at sige puttet lodderne i vægtskålen og vurderet, hvad der taler for og imod Fontex. Vi når frem til, at fordelene ved at hjælpe børnene med medicin er større end risikoen for, at de få selvmordstanker eller forsøger selvmord”, forklarer han.

Kilde: Berlingske Tidende, 9. juni 2006.

Trods disse tidlige oplysninger fra Lægemiddelkataloget 1996:

Selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)
Citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin og sertralin er de første af en lang række antidepressiva, hvoraf flere kan forven­tes registreret i løbet af de kommende år. Den terapeutiske virkning udøves formentlig via en specifik hæmning af reabsorptionen af serotonin. Stofferne karakteriseres ved stort set ikke at besidde anticholinerge, antihistaminerge og antiadrenerge egenskaber, hvorfor deres bivirkningsprofil må kunne forventes at være forskellig fra den, som kendetegner de tricykliske antidepressiva (ingen eller færre anticholinerge og kardiovaskulære bivirkninger). Selv om alle præparaterne overvejende virker via påvirkning af serotoninreceptorerne, er specificiteten dog kun relativ, da f eks. fluoxetin har effekt, dog mindre udtalt på adrenerge receptorer.

Farmakokinetik. Fluoxetin omdannes i leveren til norfluoxe­tin, som udviser samme farmakologiske aktivitet som modersubstansen. Plasmahalveringstid for henholdsvis fluoxetin og norfluoxetin er 2-3 dage og 7-9 dage, hvilket medfører, at steady state-koncentrationer af de to stoffer først indtræder efter flere ugers behandling. Fluoxetin og paroxetin udviser mætningskinetik. Proteinbinding 80-95%. Kun 1-2% af de aktive substanser udskilles uændret gennem nyrerne.

Fluvoxamin og sertralin omdannes ligeledes i leveren, men til lidet farmakologisk aktive metabolitter, som under behandling forekommer i lave koncentrationer i plasma. Steady state-koncentration i plasma indtræder inden for en uge. 12% af indgivet citalopram udskilles uændret gennem nyrerne, for fluvoxamins vedkommende drejer det sig kun om 1-2%. Citaloprams plasmaproteinbinding er ca. 50%, fluvoxamins 80-95% og sertralins ca. 98%.

Citalopram og paroxetin omdannes ligeledes i leveren, men til inaktive metabolitter. Steady state-koncentration i plasma indtræder inden for 1-2 uger. Udskilles gennem nyrerne og med fæces. Plasmaproteinbindingen er ca. 95% for paroxetin og 50% for citalopram.

Behandlingsmæssigt kan disse forskelle i kinetisk profil muligvis få betydning i valg af præparat. Foreløbige undersøgelser tyder dog ikke på, at disse forskelle influerer på behandlingseffekt og bivirkningsprofil.

Doseringsforslag. Dosis-virkningsrelationen er dårligt belyst for alle stoffernes vedkommende. Der er ikke fundet sammenhæng mellem plasmakoncentration og kliniske effekter. Terapeutisk dosis for de enkelte præparater kan derfor endnu ikke nærmere defineres.

Bivirkninger. Kliniske erfaringer viser, at disse stoffer har svag anticholinerg og kardiovaskulær effekt. Ortostatisk hypotensiv effekt er ikke beskrevet. Stoffernes bivirkninger er overvejende af gastro-intestinal natur (kvalme og opkastninger). Disse bivirkninger er oftest af forbigående natur, men har dog vist sig være et problem for ca. 20% af patienterne, og 10% af patienter­ne ophører af denne årsag med behandlingen. Bivirkningerne synes at variere fra stof til stof, og det er stadig uafklaret, om der er dosisafhængighed. Af andre væsentlige bivirkninger, som oftest beskrives tidligt i behandlingen, skal nævnes søvnbesvær, nervøsitet, ængstelighed og agitation. Seksuelle forstyrrelser i form af forsinket ejakulation forekommer.

Vedrørende stoffernes bivirkningsprofil hos ældre og/eller hos pati­enter med hjertesygdomme, må man antage, at præparaterne har færre og mere tolerable bivirkninger end de tricykliske antidepressiva. Hvad angår den terapeutiske effekt hos disse patienter er denne dårligt belyst i forhold til virkningen af tricykliske antidepressiva.

Forgiftning. Forgiftningsbilledet er for nogle stoffers vedkom­mende ufuldstændigt kendt. Der er beskrevet kvalme, opkast­ning, svimmelhed, døsighed, evt. koma. Taky- eller bradykardi, påvirkning af blodtrykket. Kramper. Derimod er ledningsfor­styrrelser, arytmi eller hjertestop ikke iagttaget.

Interaktioner. Fluvoxamin er ved in vitro-undersøgelser fun­det at være en kraftig hæmmer af et bestemt lægemiddeloxide­rende enzym (cytokrom P4501A2) i leveren, og det kan derfor forventes, at det hæmmer omsætningen af flere lægemidler. Indgift af fluvoxamin medfører udtalt stigning af serumkoncen­trationen af propranolol og tricykliske antidepressiva, theo­phyllin og clozapin, som alle nedbrydes af P4501A2 (CYP1A2). Fluoxetin og paroxetin er meget potente hæmmere af enzymet P4502D6 (CYP2D6), hvilket forklarer de klinisk betydningsfulde interaktioner med tricykliske antidepressiva (specielt de aktive metabolitter desipramin, N-demethylclomipramin og nortrip­tylin). Indgift af MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage inden behandling med fluvoxamin kan udløse voldsomme hypertensive kriser. På grund af fluoxetins kineti­ske forhold må man dog vente 5 uger efter seponering af fluoxetin, for en behandling med MAO-hæmmere kan indle­des.

Præparater
Cipramile LUNDBECK, Citalopram tabl. 10 mg, 20 mg, 40 mg
Fevarin® SOLVAY DUPHAR, Fluvoxamin enterotabl. 50 mg, 100 mg
Flutin® ERCOPHARM, Fluoxetin kaps. 20 mg
Foncil "Paranova" LILLY, Fluoxetin kaps. 20 mg
Fondozal "Orifarm" LILLY, Fluoxetin kaps. 20 mg
Fontex® LILLY, Fluoxetin kaps. 20 mg, miles. 4 mg/ml
Fonzac® GEMELLI, Fluoxetin kaps. 20 mg
Seroxat® NOVO NORDISK, Paroxetin tabl. 20 mg
Zoloft® PFIZER, Sertralin tabl. 50 mg

Health News 2007

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012