Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Enervering – modstandskraft – toksæmi (selvforgiftning)

Af dr. med. J. H. Tilden, USA.

Betegnelsen enervering, som den anven­des her, betyder nedsættelse af organis­mens nerveenergi eller livskraft i til­strækkelig grad til at virke hindrende for fuldkommen cellulær funktion. Nerveenergien virker gennem legemets nervesystemer og præsiderer over og kontrollerer cellerne i deres udvidelse, sammentrækning, sekretioner og ud­sondringer, formering, vækst, absorbe­ring og genopbygning, derfor betegnel­sen enervering, når denne energi redu­ceres til under det lavmål, der er nødvendig for at opretholde fuld fysio­logisk cellulær ydeevne. Eftersom intet menneskeligt væsen kan siges at være i besiddelse af fuldkommen sundhed, er enhver i en mere eller mindre enerveret tilstand, men så længe der er rigelig livskraft, kan organiske funktioner, der midlertidig er nedsatte på grund af dårlige vaner, overdrivelser og forsømmelse for en tid genoprettes ved hvile, almindelig mad og søvn, for under robust helbred fjernes eller neutralise­res skadelige stoffer næsten ligeså hur­tigt, som de dannes eller indføres. Selv ved injektion af kemiske eller bakterio­logiske gifte må modstandskraften først overvindes, førend toksiske virk­ninger manifesterer sig. Jo større mod­standskraften er, jo større dosis kræves der. En gradvis oplagring vil imidlertid finde sted, når nerveenergien ved ved­varende overanstrengelse bliver util­strækkelig til at klare livets aktiviteter, byrder og besvær og samtidig opret­holde fuldstændig udskillelse af af­faldsprodukter. på denne made kan en person være toksæmisk og alligevel ikke organisk sat ud af spillet. Når han bliver det, taler vi om brudt modstands­kraft. Betegnelsen modstandskraft be­tyder: Vedligeholdelse af tilstrækkelig nerveenergi i organismen til at for­hindre ødelæggende lidelser. Disse li­delser alene er hvad menneskeheden er­kender som sygdomme, og toksæmi i den betydning, vi bruger den her, er den eneste årsag til dem.

Betegnelsen ”toksami” betyder: Tilstedeværelsen af stoffer i blodet, vævsvæskerne eller cellerne - fra hvil­ken som helst kilde - der er skadelige for sundheden, og som i tilstrækkelige mængder vil svække organernes funk­tioner.

Tre kilder til toksæmi
Selv om man ved, at der ingen toksæmi kan være uden en forudgåen­de enervering, kan det ikke desmindre være praktisk at gruppere toksæmi under de tre hovedbetegnelser absorbe­ring (opsugning), cellulært affald og tilbageholdelse. I sidste instans er al toksami en enerveringstoksæmi - hvil­ket vil sige svækkelse af nerveenergien i større eller mindre grad grundet natu­rens anstrengelse for at opretholde normale funktioner, men vi tænker på og taler om toksami som stammende fra opsugning af mave-tarmkanalens forrådnelsesprodukter, fra brugen af narkotika og fra septiske processer - om toksæmi, der stammer fra en mængde sjælelige, følelsesmæssige og fysiske aktiviteter, i hvilke produktionen af cellulært affald er åbenbar, og om toksæmi fra tilbageholdelse i cellerne, vævsvæskerne eller blodet og af af­faldsstoffer fra de andre to kilder.

Opsugningstoksæmi fra:

 • Forkerte fødemidler og stoffer, der anvendes sammen med fødemidler.
 • Bakteriegæring og forrådnelse i mavetarmkanalen.
 • Septiske processer hvor som helst i vævene.
 • The, kaffe, tobak, alkohol, medici­ner og andre narkotika.
 • Kemiske og bakteriologiske gifte via mund, lunger, slimhinder eller injektioner i legemet.

Cellulær affaldstoksæmi fra:

 • Åndelig anspændelse.
 • Følelsesmæssige spændinger som angst, sorg, overdrevne fornøjelser, bekymringer, ængstelse, hastværk, vrede, irritabilitet, had, modvilje, skinsyge, misfornøjelse mm. Kønslige udskejelser eller vedvaren­de liderlig tankegang.
 • Legemlig overanstrengelse.
 • Legemlig smerte og chok: Beskadi­gelser, sygdomsprocesser, neutrali­sering af septiske toksiner (giftstof­fer), blodtab mm.
 • Mangel på søvn.
 • Mediciner og beruselsesmidler.
 • Fordøjelsesanspændelse fra forkert føde til forkerte tider eller i forkerte mængder, kvaliteter eller sammen­sætninger.
 • Udsættelse for kulde og varme. Udsættelse for stærk varme med fugtig atmosfære.
 • Udsættelse for epidemiske indfly­delser (meteorologiske). Overanstrengelse af øjnene. Fejlstillinger og indeklemthed hvor som helst, der det påvirker det sympatiske nervesystem osv.

Tilbageholdelsestoksæmi fra:

 • Forsømmelse af legemlig motion.
 • Forsømmelse af rigtigt åndedræt.
 • Forsømmelse af rigtig påklædning.
 • Forsømmelse af rigtige afførings­vaner.
 • Forsømmelse af hudpleje og bad­ning.
 • Forsømmelse af frisk luft og sol mv.

Brydning af den onde cirkel
Mellem disse kilder dannes der en ond cirkel af dårligt helbred på grund af organismens nerveenergis utilstrække­lighed til at fjerne eller neutralisere de toksiner (giftstoffer), der er indførte, udviklede eller tilbageholdte. Hvilken som helst metode til genoprettelse af sundheden må stile efter at bringe opsugningen af affaldsstoffer til ophør og sørge for, at enervering undgås, så at de naturlige udskillelsesfunktioner kan komme i gang igen og gøre ende på tilbageholdelsen. En udrensningspro­ces er først på dagsordenen. Denne må ikke gennemføres ved kunstige midler, sådanne som i umindelige tider er blevet fulgt af læger af alle retninger, da stimulansernes virkning er at enervere yderligere, og den onde cirkel bliver gjort varig i stedet for at blive brudt.

De fleste helbredelsessystemers fun­damentale fejl består i, at de forsøger at tvinge organismen til at fungere i overensstemmelse med doktorens op­fattelse af, hvordan den bør fungere, idet de ignorerer ethvert studium og observation af, hvordan den af naturen er bestemt til at fungere.

Observationer på dyr
De lavere dyrs reaktioner over for kirurgiske operationer, mediciner, se­rum og eksperimentel fysiologi betrag­tes som tilstrækkelig værdifuld til at blive omhyggeligt studeret og opnote­ret. Hører vi imidlertid noget med hensyn til syge dyr? Har lægestanden undersøgt, hvordan syge dyr bærer sig ad, medens naturen sørger for deres helbredelse? Er den overfodrede hund, den sårede kat, det syge egern eller den syge hare for almindelig eller simpel til at påkalde den medicinske biologs opmærksomhed. Skt. Hansormen her haft sin Fabre, bien sin Maeterlink, og andre omhyggelige og videnskabelige forskere her berettet om skabninger af langt mindre betydning, der viser natu­rens måde at genoprette sundheden på. Hvilken er dyrenes mest almindelige fremgangsmade? Hvile og faste! Dette gælder uanset, hvad dyret fejler, hvad enten der er et sår eller en anden tilstand i legemet. Katten søger skjul eller en varm plads i solen, nægter at tage næring til sig og bliver rask, hunden gør det samme og hviler, medens naturen helbreder. Tamme heste og kreaturer er upålidelige i den retning grundet deres afhængighed af menneskene og deres fodringsmetoder mv. Det samme er tilfældet med tamme svin i sammenlig­ning med vildsvinet. Dyr, der i frihed kan følge naturens plan, bærer sig alle ad på samme måde. Det er velkendt mellem storvildtjægere, at en elefant, der er såret, men stærk nok til at følge med hjorden, kan findes, hvis man følger efter, lænende sig mod et træ, uden at prøve på at æde, selv om dens staldbrødre i nærheden her travlt med at indtage deres sædvanlige forsyning. Den har ikke for vane at æde, bare fordi det er spisetid, men den overhol­der instinktivt regel nr. 1: ”Spis aldrig, med mindre du er veltilpas på sjæl og legeme”. At udelade et eller flere måltider på det rigtige tidspunkt kan forhindre en utilpashed i at udvikle sig. Ja, bare menneskene altid ville følge denne ene regel, ville sygdom praktisk talt være bandlyst.

Sjælelivets indflydelse
Læg mærke til, at regel nr. 1 ikke kun drejer sig om fordøjelsesmæssige utilpasheder. Den betyder præcis, hvad den siger - velbefindende i sjæl og legeme. Er sindet tynget af bekymrin­ger, sorger og psykisk pres i det hele taget, så har man besvær med at fordøje foden, og dens tilstedeværelse i mave og tarm betyder gæring og forrådnelse.

Jeg kendte en læge, der til han var 35, havde lidt mere eller mindre af mavesurhed (for meget mavesyre). Denne tendens stammede for en stor del fra forkert kost i barndom og ungdom, men eftersom det fortsatte, selv efter at han havde ændret sin diæt til det bedre, blev han en skønne dag klar over, at det måtte stamme fra profes­sionelle bekymringer. Han havde haft for vane at føre sine patienters tilstand omkring med sig både nat og dag, og han satte sig nu for, at han fra den dag ville sætte en stopper for dette. Han var i stand til at gennemføre det, med det resultat, at symptomerne forsvandt fuldstændigt.

Denne side af sundhedsproblemet bør vi stadig have for øje. De alminde­lige læger beskæftiger sig kun med den materielle side af sagen og overser forstyrrende sjælelige tilstandes ind­flydelse på kirtelsekretionerne, både de fordøjelsesmæssige og andre.

Kuren her består i at, fjerne såvel de fysiske som de psykiske årsager til en sygdom.

Patientens medvirken er nødvendig
I sundhedsanliggender er patienter­nes medvirken absolut nødvendig. Deri, at man ikke har erkendt dette, ligger den store fejl, samt i forsøget på at behandle patienterne på et rent kemisk eller mekanisk grundlag. De ting, der har gjort dem syge før, vil vedblive at virke i patienternes liv, medmindre de lærer dem at kende og undgår dem. Dette kræver intelligens, træning og selvkontrol.

Kilde: Ny tid og Vi, december 1976.

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012