Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Kræftens Bekæmpelse unddrager kræftramte millioner!

Kendt overlæge betegner bidrags­ydere som "naive stakler"

Landsforeningen til Kræftens Fore­byggelse sender åbent brev til Kræf­tens Bekæmpelse.

Citeres med tilladelse fra tids­skriftet: Natur Medicin v/Red. Per Salomon - og fra forfatteren Louis Montana.

Kræftens Bekæmpelse unddrager kræftramte millioner!

Kendt overlæge betegner bidra­gydere som "naive stakler"! Kræftens Bekæmpelse har udvik­let sig til en politisk pressions­gruppe.

Ifølge den seneste årsberetning fra 1989 har Kræftens Bekæmpel­se for 542,5 millioner kroner i værdipapirer (ikke udtryk for net­toformue). Det er en forøgelse på 675% siden 1982, hvor behold­ningen var på 70 millioner. 27,2% af de indsamlede midler erhver­ves ved arv, som i  øvrigt er den vigtigste indkomstkilde for Kræf­tens Bekæmpelse; i 1989 blev det til 95,7 millioner kroner.

Alligevel fortsætter foreningen med at samle penge ind, skønt det påstås, at det kniber med at finde lødige forskningsprojekter. Søndag, den 7. april d.å. blev indsam­lingsresultatet ca. 16 millioner kroner.

Direktør Ole Bang indrømmer i en artikel i Jyllands-Posten fra den 21.1 1990, at foreningen bevidst har udviklet sig til en politisk pressionsgruppe, således at f.eks. alle Folketingets kræfterelaterede forslag automatisk bliver sendt til høring i Kræftens Bekæmpelse. Indflydelse gør sig ligeledes gældende i organisationer, som de vi­denskabsetiske komiteer, Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og Det Forebyggelses­politiske Råd.

I disse organer træffes ligeledes beslutninger, som har afgørende betydning for vor sundhed, og derfor ville det være dejligt, om også Kræftens Bekæmpelse lytte­de til Sundhedsministerens opfor­dring til lægerne om at være mere åbne overfor befolkningens øn­sker om alternativ behandling og ditto forskning.

I samme nummer af Jyllands-Pos­ten fremhæves det, at formanden for Dansk Selskab for Onkologi, overlæge, dr. med. Hans von der Maase og den tidligere formand for Dansk Kirurgisk Selskab, o­verlæge, dr. med. Tage Hald me­ner, at Kræftens Bekæmpelse for­fordeler den kliniske forskning, som ellers skulle komme kræftpa­tienterne til gode her og nu.

"Det er blevet sværere at få øko­nomisk støtte til klinisk forsk­ning, selv om mange patienter og pårørende netop tror, at Kræftens Bekæmpelse giver deres penge­gaver til de hospitalsafdelinger, som behandler patienterne", ud­talte Hans von der Maase.

Sluttelig har den tidligere for­mand for Dansk Selskab for On­kologi, overlæge Hans Brincker fra kræftafdelingen på Odense Sygehus udtalt sig i samme sag som følger.

"Vi taler med alle patienter, der ønsker at give penge til Kræftens Bekæmpelse; de tror jo virkelig - disse naive stakler - at pengene kommer dem til gode, men Kræf­tens Bekæmpelse er ikke interes­seret i klinisk forskning". Kræftforskningen har i øvrigt med ganske få undtagelser ikke frem­vist særligt gode resultater i de seneste årtier, hvilket hovedsage­ligt skyldes, at man troligt fort­sætter med dobbelte blindforsøg på områderne kirurgi, kemoterapi og bestråling, som alle er immun­systembelastende behandlingsme­toder.

Fra Verdenskræftkongressen i Ham­burg, august 1990 rapporterer dr. med. Hans Nieper, Hannover følgende:

"I tiden op til kongressen blev der udsendt to af hinanden uafhængi­ge offentliggørelser, dels fra Tyskland, dels fra USA! Begge erklærer, at statistikken har vist, at den gængse behandling af kræft­patienter med operation, stråle- eller kemobehandling ikke har været det papir værd, som for væ­ret skrevet på.

Nådesløst påviser analytikerne med deres talmateriale, at alle de mange, mange milliarder, der er blevet satset på kemi og stråler, har været formålsløst givet ud, for de har ikke hjulpet videnskaben, og de har for det meste været dødsdomme over patienterne. Forsvarere for den hidtidige, for­kerte behandling påstår febrilsk - men seriøst - at det var patienter­ne selv, der havde forlangt den slags sundhedsskadelige behand­linger af dem!

Sygekasserne i Tyskland (ved hr. Kasten, forretningsfører for AOK, Braunsweig) overvejer nu nøje, om man fremtidig vil dække sådanne behandlinger, "for de er utroligt dyre og åbenbart for størstedelens vedkommende nyttesløse. En af de direkte følger af denne kongres bliver vel, at vi må overveje at give tilskud til alle nogenlunde plausible, alternative behandlingsmetoder, hvis vi fort­sat skal "fodre" den aldeles skuf­fende kemo- og strålebehandling med milliarder".

Det vil være en stor dag for folke­sundheden, den dag Kræftens Bekæmpelse hædrer Julia Vøl­dans minde og satser nogle af sine mange millioner på forsk­ning uden dobbelte blindforsøg, for en sådan forskning vil kunne tydeliggøre nogle af de mange gode resultater, der allerede fin­des på området for alternativ kræftbehandling. Ved at satse al­ternativt undgår man endvidere, at tusinder af dyr ofres på pseudo­forskningens alter.

Historiske fakta, tillige med de mange tusinder, der verden over er helbredte ad alternativ vej, har vist, at der i princippet ikke eksi­sterer nogen "kræftens gåde"; det er primært et spørgsmål om leve­vis, tankemønstre, genetik og for­ureningsniveau, hvoraf de to førstnævnte faktorer spiller langt den største rolle.

Selv af Kræftens Bekæmpelses årsberetning fremgår det, at eks­perterne er enige om, at antallet af kræftdødsfald blandt danskere under 65 år teoretisk kan reduce­res med 80% inden år 2000 - det er jo næsten det samme, som Kræftens Forebyggelse, den med solen, understreger, nemlig: "Der eksisterer i princippet ikke nogen kræftens gåde".

Årsberetningen opfordrer også til at få konstateret kræft i tide.

Her benytter vi lejligheden til at fremhæve dr. med. Dieter Asc­hoff's elektromagnetiske blodtest; med den er det muligt at konstate­re en cancer i svøb flere år tidli­gere end ved mammografi og an­dre af de nuværende benyttede me­toder. Blodtesten udføres nu også her i landet, og den er set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt uhy­re billig at benytte.

Den 26.2. 1991 optog Kræftens Forebyggelse kontakt med direktør Ole Bang for at lægge op til et samarbejde omkring nogle af de nye ideer på det alternative område inden for kræfthelbredelse. Ole Bang mener, at vore foreninger ikke har noget som helst tilfælles! Det undrer os meget, eftersom Kræftens Bekæmpelses årsberet­ning omtaler foreningen som en folkebevægelse mod kræft.

Ikke underligt, at man fra mange sider hører, at Kræftens Bekæm­pelse overhovedet ikke er interes­seret i at løse kræftens gåde, for så er der jo ikke længere basis for fortsat at få folk til at testamente­re deres surt sammensparede mid­ler til pengetanken.

Kræftens Forebyggelse - den med solen - opfordrer alle syge til at komme ud af patientrollen og selv gøre en indsats for at bedre den fysiske, kemiske og psykiske ba­lance.

Vi ønsker for alle mennesker, at Kræftens Bekæmpelse og den nye kræftforening, "Dansk Kræftforsk­ningsfond", som er under stiftel­se, fremover vil vise vejen ved at satse på forskning i kropsvenlige, helhedsbetonede behandlingsme­toder i stedet for fortsat forskning i farlig, symptomundertrykkende medicin og strålebehandling.

De bedste hilsener pbv. Louis Montana.

Interesserede læsere kan få nærmere informationer hos formanden Louis Montana, Rosenvang 40, 2700 Brønshøj. Tlf. 38 60 96 80.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012