Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Kartofler kan øge risikoen for diabetes type II

Hvis man spiser kartofler, har man en øget risiko for at udvikle diabetes type II, viser resultaterne af et prospektivt forsøg, som blev offentliggjort i februar-udgaven af American Journal of Clinical Nutrition.

"Man har gennem lang tid diskuteret den rolle, kartofler spiller i en kost, som har til formål at re­du­cere omfanget af kroniske sygdomme", skriver Thomas L. Halton, MD, og hans kolleger fra Har­vard Medical School og Brigham and Women's Hospital i Boston, Massachusetts. "Kartofler, som er en form for kulhydrater med et meget højt glykæmisk indeks, menes at kunne øge insulinresisten­sen og risikoen for diabetes type II".

Forskerne gennemførte deres forsøg med deltagelse af 84.555 kvinder i alderen 34-59 år uden tidli­gere kronisk sygdom. Forsøget var en del af det såkaldte 'Nurses' Health Study'. Kvinderne udfyld­te et spørgeskema over deres kostvaner ved forsøgets start, og derefter blev de fulgt i op til 20 år, hvor man med jævne mellemrum foretog vurderinger af deres kostmæssige indtag af forskellige fø­devarer.

I løbet af forsøgsperioden fik 4.496 af deltagerne stillet diagnosen diabetes type II. Efter at have justeret for alder og såvel kostmæssige som ikke-kostmæssige faktorer fandt man frem til, at ind­tagelse af kartofler og pommes frites havde en positiv sammenhæng med risikoen for at udvikle diabetes type II.

Ved at sammenligne øverste og nederste kvintil med hensyn til indtagelse af kartofler kunne man beregne den relative risiko for udvikling af diabetes til 1,14 (95% konfidensinterval [KI], 1,02 - 1,26; P for tendens 0,009). Ved sammenligning af den øverste og nederste kvintil med hensyn til indtagelse af pommes frites fandt man frem til, at den relative risiko lå på 1,21 (95% KI, 1,09 - 1,33; P for tendens < 0,0001).

Den relative risiko for diabetes type II var 1,18 (95% KI, 1,03 - 1,35) for indtagelse af én daglig portion kartofler, 1,16 (95% KI, 1,05 - 1,29) for 2 ugentlige portioner pommes frites og 1,30 (95% KI, 1,08 - 1,57), hvis man udskiftede én portion kartofler om dagen med én portion fuldkorn.

Hos stillesiddende og stærkt overvægtige kvinder var sammenhængen mellem indtagelse af kar­tof­ler og risikoen for udvikling af diabetes type II mere udtalt. Disse to undergrupper menes at have en større tendens til at lide af en underliggende insulinresistens, hvilket muligvis kan forværre den ne­gative indvirk­ning, indtagelse af kulhydrater med et højt glykæmisk indeks har på stofskiftet.

"Vores resultater tyder på, at der er en behersket positiv sammenhæng mellem indtagelsen af kar­tofler og risikoen for diabetes type II hos kvinder", skriver forfatterne til forsøgsrapporten. "Denne sammenhæng blev mere udtalt, når kartofler blev erstattet af fuldkorn".

Det var dog en begræsning ved forsøget, at man ikke var i stand til helt at adskille virkningen af kartofler og pommes frites fra virkningen af den generelle vestlige kost.

"Disse data understøtter teorien om, at der er et sundhedsfremmende potentiale ved at begrænse indtagelsen af disse fødevarer, hvis man vil reducere risikoen for udvikling af diabetes type II", konkluderer forfatterne. "Man bør opfordre til, at disse kulhydratkilder erstattes af kulhydrater med et højere fiberindhold og et lavere glykæmisk indeks, f.eks. fuldkorn".

Forskerteamet modtog økonomisk støtte fra National Institutes of Health. Ifølge forfatternes oplys­ninger er der ikke tale om andre økonomiske forhold, der er relevante for offentligheden.

Klinisk kontekst
Ifølge forfatterne inkluderede det amerikanske landbrugsministerium i 1992 kartofler i madpyra­midens grønsagskategori og fastslog dermed, at kartofler er en sundhedsfremmende fødevare. Og denne udmelding blev i sin tid støttet af American Dietetic Association og American Heart Association.

Men forsøg har nu vist, at der er en sammenhæng mellem et højt indtag af kartofler og en efterføl­gende risiko for diabetes type II - måske på grund af det høje glykæmiske indeks, som kartoflernes hurtigtoptagelige stivelse har.

Forfatterne til den her beskrevne undersøgelse har fremsat den teori, at man kan mildne denne virk­ning af kartoffelindtaget ved at erstatte kartofler med fuldkorn. Desuden mener de, at stærkt over­vægtige personer med en høj insulin-resistens har en øget risiko for diabetes type II, hvis de spiser kartofler.

Det heromtalte forsøg er et prospektivt følgegruppeforsøg med deltagelse af kvinder fra det såkaldte Nurses' Health Study. Man ønsker over en periode på 20 år at undersøge sammenhængen mellem amerikanske kvinders indtagelse af kartofler og pommes frites og deres risiko for at udvikle diabe­tes type II. Forskerne anerkender, at indtagelse af kartofler og pommes frites indgår som en del af den gængse vestlige kost, og at sammenhængen kan have forbindelse til selve dette kostmønster.

Sammendrag
Forsøget blev igangsat i 1976 og omfattede 121.700 kvindelige sygeplejersker i alderen 35-55 år, som udfyldte et tilsendt spørgeskema. 98% af deltagerne var hvide.

Information om sygdomsstatus og livsstil blev indsamlet hvert andet år, og deltagernes kost blev vurderet ved hjælp af et semi-kvantitativt spørgeskema i 1980, 1984, 1986, 1990, 1994 og 1998.

Man frasorterede kvinder, hvis tilbagemeldinger indeholdt utroværdige daglige kalorie­indtag, kvinder, der undlod at angive deres indtagelse af mere end 10 fødeemner, og kvinder med en sygdomshistorie, der omfattede diabetes, kræft eller hjerte-/karsygdomme.

Efter denne frasortering var der 84.555 kvinder tilbage, som blev fulgt i op til 20 år.

Deltagerne rapporterede om deres gennemsnitlige indtagelse af fødevarer i almindelige portio­ner i løbet af det foregående år.

En enkelt portion kartofler blev defineret som 1 bagt kartoffel eller 237 ml kartoffelmos. En portion pommes frites blev defineret som 113 g.

Svarmulighederne for indtagelse af kartofler og pommes frites gik fra "aldrig" eller "mindre end én gang pr. måned" til "seks eller flere portioner om dagen".

Efter justering for variationer fra uge til uge udregnede man sammenhængen mellem spørge­ske­maet fra 1980 og de indgivne rapporter til 0,66 for kartofler og 0,60 for pommes frites.

Alle værdier for fødevareindtagelse kom fra Harvard University Food Composition, som stammer fra det amerikanske landbrugsministeriums kilder.

Fysisk aktivitet blev dokumenteret som et gennemsnitligt antal timer pr. uge med moderat eller høj aktivitet.

Diabetes type II blev defineret som en af følgende muligheder:

Klassiske symptomer plus et fastende plasmaglucoseniveau på 140 mg/dl eller derover eller et tilfældigt glucoseniveau på 200 mg/dl eller derover

To eller flere tilfælde af et fastende plasmaglucoseniveau på forskellige tidspunkter, her­under et niveau på 140 mg/dl eller derover eller et tilfældigt glucoseniveua på 200 mg/dl eller mere eller unormale resultater i en glucosetoleranstest ved manglende symptomer

Brug af blodsukkersænkende midler.

Hyppigheden af kartoffel- og pommes frites-indtagelse blev inddelt i kvintiler.

Forskerne kontrollerede for konfunderende variabler, bl.a. rygning, fysisk aktivitet, BMI, brug af hormonpræparater og tilfælde af diabetes i familien.

Ved forsøgets start varierede det gennemsnitlige, daglige indtag af kartofler fra 0,07 portioner i nederste kvintil til 0,79 portioner i øverste kvintil. Indtagelsen af pommes frites varierede fra 0 portioner dagligt til 0,14 portioner dagligt.

De, der indtog kartofler og pommes frites, havde en højere glykæmisk belastning fra kosten og spiste oftere rødt kød, raffineret korn og havde et højere kalorieindtag.

Opfølgningsperioden omfattede 1.587.429 mandeår, og man dokumenterede 4.496 tilfælde af diabetes type II.

For kartoflernes vedkommende var den aldersjusterede relative risiko for diabetes type II 1,13 (P for tendens 0,02) ved sammenligning af den øverste og den nederste kvintil. Ved tilføjelse af BMI som en variabel blev den relative risiko forøget til 1,18 (P for tendens 0,0003).

Den relative risiko ændrede sig ikke efter justering for familiehistorie, rygning, fysisk aktivitet og hormonbehandling (1,17) og ændrede sig til 1,14 efter korrektion for andre kostvariabler.

Den aldersjusterede relative risiko for indtagelse af pommes frites mellem den øverste og den nederste kvintil var 1,65 (P for tendens < 0,0001). Den blev mindsket til 1,25 (P for tendens < 0,0001) efter justering for rygning, familiehistorie, fysisk aktivitet og hormonbehandling. Kor­rektion for kostfaktorer ændrede den relative risiko til 1,21 (P for tendens < 0,0001).

Den relative risiko, når én portion kartofler blev erstattet af én portion fuldkorn pr dag, var 1,30, og den relative risiko for erstatning med én portion raffineret korn var 1,22.

Sammenhængen mellem kartoffelindtag og diabetes type II var statistisk signifikant hos stærkt overvægtige kvinder, men ikke hos normalvægtige kvinder. Den samme tendens gjorde sig ikke gældende for pommes frites.

Der var en statistisk signifikant sammenhæng mellem indtagelse af kartofler og pommes frites og indtagelse af rødt kød.

Hovedkonklusioner
Indtagelse af kartofler og pommes frites medfører en øget risiko for at udvikle diabetes type II.

Risikoen for diabetes type II ved kartoffelindtagelse ses kun hos stærkt overvæg­tige kvinder og er mere udtalt, når der er tale om, at kartofler erstatter fuldkorn eller raffinerede kornprodukter.

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012