Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Forebyggelses- og Patientrådet til EU

EU på katastrofekurs

Europa Parlamentet og Europa Kommissionen v/José Manuel Barroso, samt formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy.

Kære dygtige, flittige politikere!

Mange ændringer har EU været underkastet, siden Jean Monnet i 1952 stod fadder til Kul- og Stålunionen.

Smukt er det jo, at der blandt medlemslandene siden den gang ikke hor været optræk til krige internt blandt de efterhånden 27 medlemslande. Meget andet godt er der kommet ud af samarbejdet, imidlertid peger det foreløbige slutresultat stadig alt for kraftigt i retning af et EU, som hovedsageligt er domineret af industri- og erhvervsinteresser. Europas folk kommer i anden eller tredje række.

Set, med befolkningernes øjne virker dette ikke helt tilfredsstillende. Tillad derfor Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, her at henlede opmærksomheden på nogle områder, hvor borgerne gerne så forholdene ændret i retning af befolkningsdemokrati i stedet for "industridemokrati".

Indhold

 • 1. Økologi, biodynamik, varefremstilling, genbrug mm.
 • 2. Energi
 • 3. Moms
 • 4. Afgifter
 • 5. Folkesundheden i EU
 • 6. Forebyggelse
 • 7. Forskning i sundhed mm.
 • 8. International økonomi
 • 9. Lande med beskedne økonomier
 • 10. Kapitalfonde
 • 11. Bankerne
 • 12. Befolkningernes og vore ønsker for EU's fremtid

1. Økologi, biodynamik, varefremstilling, genbrug mm
Alt for mange forskningsmidler kanaliseres i retning af "solnedgangaindustrier" og for få anvendes til forskning i bæredygtige, velfærdsteknologiske, hvorunder lavteknologiske, giftfrie dyrkningsmetoder hører.

Fødevarer, legetøj, rengøringsmidler, boligudstyr, maling mm. er i alt for stor udstrækning fyldt med mistænkelige og giftige kemikalier. Grundvandet fx i Danmark forurenes i voldsomt stigende grad med pesticider, således at den ene grundvandsboring efter den anden må lukkes. Lige så slemt ser det sandsynligvie ud i de andre EU-lande! Mange penge kunne spares i sundhedssektoren, hvis udviklingen blev ændret i bæredygtig retning med giftfrie produkter.

Konventionelt avlet frugt og grønt er i vid udstrækning fyldt til overflod med sundhedsskadelige kemikalier. GMO-debatten foregår lystigt på globalt plan.

Det sidste nye er, at aktiekursen på Monsanto-aktier er styrtdykket. Grunden er, at amerikanske landmænd har fået problemer med monsterukrudt, som ikke kan slås ihjel med sprøjtegiften Roundup!

FN's landbrugsvidenskabelige panel har offentliggjort en meget nuanceret analyse af forskellige landbrugsteknologiers potentiale i rapporten: "Agriculture at a Crossroad".

400 forskere har i tre år arbejdet med rapporten, og 3.000 forskere har kontrolleret resultatet. Rapportens vurdering af genteknologiens potentiale er ikke overbevisende! Til gengæld er økologiske landbrugsmetoder med moderne planteforædlingsteknik dokumenteret både produktive og bæredygtige på langt sigt.

Ser vi et øjeblik på udslippet den 4. oktober 2010 fra aluminiumsraffinaderiet Ajka i Ungarn, hvor l mio. m3 giftigt rødt slam oversvømmede tre landsbyer og 40 ha landbrugsjord, inden det via flodsystemerne endte i Donau, så er det kun ét ud af 160 risikoområder alene langs den 2.850 km lange Donau. Tænk blot på, hvilke mængder af affaldsdepoter som allerede findes rundt om i de 27 EU-lande på grund af industriens uhæmmede fabrikation af alt muligt, resulterende i kolossale affaldsmængder. Der burde naturligvis globalt lægges afgifter på jomfru-råvarer for at stimulere til øget genbrug. Når man afleverer brugte ting på genbrugsstationen, konstaterer man, at der er flere forhold, som med fordel kunne ændres. Klunsning er forbudt, hvilket medfører, at masser af anvendelige materialer bliver deponeret eller brændt af. Hele baller rockwool, gode brædder og møbler samt fliser, jern mm. må ikke fjernes fra pladserne - det er et tåbeligt ressourcespild!

Klunsning kunne foregå på dage-, uge-eller månedsbasis, på forskellig vis. Reglerne er skabt af industrien og godkendt af politikerne. Borgernes og klodens behov bliver der overhovedet ikke taget hensyn til. Produktion for produktionens og vækstens skyld foregår, uden at politikerne har vilje til at gribe ind og sørge for en fornuftig, bæredygtig udvikling. Så længe afguden hedder vækst med maksimering af pengeomsætningen som eneste målsætning, har kærligheden til mennesker, dyr og naturen dårlige vilkår.

Måske kunne det være en idé at se lidt mod øst og studere det bhutanske system, hvor begrebet bruttonational-lykke har erstattet bruttonationalproduktet. Bruttonational-lykke defineres som summen af bæredygtig udvikling, kulturbevarelse, naturressourcebeskyttelse og god regeringsførelse. Stræben efter rigdom og vækst vil aldrig i sig selv kunne føre til større lykkefølelse.

Hvorfor har EU mon problemer med selvmord, misbrug, depression og livsstilssygdomme, alt for ofte med tidlig, dødelig udgang?

2. Energi
Europa bør hurtigst muligt fjerne sig fra energikilder som olie, kul, gas samt atomkraft. Indtil de vedvarende energikilder bliver dominerende, vil det som overgangsfænomen kunne være aktuelt at anvende biobrændsel. Imidlertid vil det kunne gå ud over fødevareproduktionen, hvis omstillingen globalt i retning af biobrændsel bliver for dominerende, så stiger fødevarepriserne mod skyerne, som det allerede er set. Mangel på fødevarer og sult bliver det frygtelige resultat.

Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpeace og Noah har også barslet med en rapport, hvor konklusionen er klar: Biobrændstof skader klimaet 50% mere end almindelige, traditionelle brændstoffer, hvortil kommer, at sulten øges. Her tager Monsanto og lignende firmaer så fat med deres gensplejsede afgrøder, hvis eneste fordel er penge i kassen til aktionærerne hos producenterne. Uhyrlighederne på dette område kender ingen grænser.

Forsøg rundt om i verden har tydeligt vist, at dyrene ved konstant fodring med gensplejsede afgrøder risikerer at dø, samt at de ikke kan få noget afkom.

Monsantos frø spredes ofte til de omkringliggende marker!

Klager landmændene herover, får de desværre fra Monsanto en retssag på halsen, så de efter års tovtrækkeri ved domstolene går konkurs og må forlade gårdene. Det findes der mange eksempler på allerede i USA og Canada. Sol-, vind-, og bølgekraft, jordvarme og geotermisk energi hører til blandt de energikilder, som der bør satses på i en langt større målestok. Det burde være forbudt at bygge nye huse, der ikke som et minimum er selvforsynende med energi.

Hvorfor ikke tage alvorligt fat i fabrikation af el- og brintkøretøjer? Forglemmes må ikke de forskellige opfindelser gennem tiden af maskiner eller apparater, som giver overskudsenergi, også kaldet frienergi. Se venligst vedlagte liste derover. Apparaterne er for det meste opkøbt eller patenterne er opkøbt af organisationer, som ikke tænker bæredygtigt.


3. Moms
Indledningsvis kan det anbefales, at momsen på giftfrie basisråvarer i hele EU reduceres til fx 6%.

Ifølge en skatteministeriel skrivelse til Forebyggelses- og Patientrådet dateret 24.2.2010 foregår EU's afgrænsning for nedsat moms efter varekategorier og ikke efter produktionsform.

Økologiske og biodynamiske produkter indeholder helt andre mineraler, vitaminer, aminosyrer, enzymer, essentielle fedtsyrer og hormoner end produkter fremstillet ved hjælp af alle mulige døde, kemiske midler. Produkterne er jo vidt forskellige, af denne grund vil en momsdifferentiering ikke være konkurrenceforvridende, som det påstås i EU. I øvrigt bestemmer enkeltlandene selv på sundhedsområdet, så det er forkert at henføre reglerne på netop dette for europæernes sundhed betydende område til konkurrenceområdet. DET MÅ HELT SIKKERT ÆNDRES! I modsat fald kan problemet meget let blive en pind til EU's ligkiste.

4. Afgifter
Alt det, som er med til langsomt at destruere sundhedstilstanden hos EU-belægges med afgifter i en anden målestok end hidtil. Her kan fx nævnes læskedrikke, dyrisk fedt, sukker, hvidt "kemisk" mel mm. Tilsætningsstofferne bør vurderes samt garanteres giftfrie, og indtil det er sket, bør de fjernes fra fødevarerne. I den udstrækning; de belaster immunsystemet hos brugerne, bør de pålægges sundhedsbevarende afgifter. Der bør indføres en helt ny afgiftsberegningsmetode, hvor sundhed, nytteværdi, råvareforbrug, forurening fra fremstilling og lignende lægges til grund for beregningen af afgiftsstørrelsen.

Deklarationerne på fødevarer og læskedrikke bør være udførlige og læsbare, det kan ikke være rigtigt, at man skal gå rundt med en lup for at konstatere, hvad der er fyldt i varerne!

5. Folkesundheden i EU
Nu nærmer debatten sig et mørkt punkt i Europas befolknings historie. Ikke siden heksebrændingerne har det set så sort ud for folkesundheden. Den norske dr. scient. Hilde Skauli bringer i en artikel i norske Naturterapeuten nr. 1/2010 følgende til torvs:

Under overskriften "Ikke friskere på 160 år", spørger hun, om eget velfærd, udbygning af sundhedsvæsenet og nye lægemidler har givet os et længere og friskere liv?

"Ny forskning viser, at engelske arbejdere hverken lever længere eller har bedre helse i dag end i Viktoriatiden. Snarere er dødsfasen forlænget med 8-10 år. Dagens sundhedsvæsen er et sygdomsvæsen baseret på farmaceutisk symptomlindring af livsstilssygdomme i stedet for at rette søgelyset mod forebyggelse".

Det skal ikke være det primære i nærværende forslag til sundhedspolitiske ændringer i EU at komme ind på enkeltsygdomme, dog føler FPR trang til at nævne bare ét enkelt eksempel på tilstandene i fx Danmark. Fra 2005 til 2009 er forbruget af psykostimulerende midler til børn og unge steget med 600%. Fra 1991 til 2004 er forbruget af det psykostimulerende stof Ritalin til børn og unge med ADHD steget med 2.400%. Glemmes må ikke, at ritalin kun er en symptomdæmper, samt at mange af brugerne bliver afhængige deraf resten af livet.

Pillerne er selvfølgelig en hurtigere og billigere løsning end socialforvaltningernes og psykiaternes behandlinger og kompetencestridigheder. I stedet for de evige diskussioner om årsagsfordelingen mellem det biologiske, det psykiske og det sociale, kunne der med fordel ses lidt på fødevarer og læskedrikke, som de unge og børnene fylder maven med. Så lander debatten igen ved kemien i mad og drikke.

Fjerner man blot ét enkelt produkt som fx cola fra adfærdsvanskelige børn, bliver de som små lam og falder naturligt til i flokken. Det er imidlertid svært at få de bestemmende politikere til at røre ved mads og drikkes indflydelse på sundheden. Man bruget meget hellere "sundhedssystemets" syntetiske, bivirkningsgivende farmaceutika. Lægernes dobbeltroller som værende aflønnet direkte og indirekte af medicinalindustrien er der al mulig grund til, at EU fremover forbyder. Vedlagt har FPR den tvivlsomme fornøjelse at forsyne læseren med et kort uddrag af moderne sygdomshistorie. Læg især mærke til punkterne 15 og 22.

Fra den 1. april 2011 kan man i EU kun købe naturmedicin i endnu, mere begrænset form. Som FPR og den samlede komplementære, alternative behandlerfront opfatter det, er det EU's mål helt at få naturmedicin forbudt. Det er en sorgens og håbløshedens dag for Europas befolkning. En situation skabt på grund af ønsket om ussel mammon hos medicinfabrikanterne. Medicinalindustriens lobbyister har for flere år siden i EU udvirket disse håbløse tilstande gennem deres konstante, dødbringende påvirkning af beslutningsprocesserne.

Fra den dato vil mulighederne for at forebygge sygdom eller behandle sygdom med præparater, som har været anvendt globalt i tusinder af år, være yderligt reducerede.

Diverse farmaceutika (fremstillet netop af disse medicinalgiganter), som lemlæster immunsystemet og fx skaber drengebørn med ufuldstændige kønsdele, kan frit købes overalt. Sidst er paracetamol blevet kendt skyldig i netop sådanne misdannelser. I Danmark blev denne risiko offentliggjort den 8.11. 2010 af forsker, molekylærbiolog Henrik Leffers, Rigshospitalets Afdeling for Vækst og reproduktion.

Straks derefter blev han fyret fra sin stilling - man skal ikke tale medicinalindustrien midt imod.

Alkohol af alle slags kan ligeledes købes overalt i EU, selv om det er sundhedsskadeligt i større mængder og for gravide i det hele taget. Et EU på medicinalindustriens betingelser i stedet for på befolkningernes, vil ikke kunne overleve, se blot på, hvorledes det er gået med andre diktaturer verden rundt, Pol Pot, Hitler, Stalin etc.

På kort sigt kan flerheden af de i EU besluttende mennesker forhåbentlig påregne at bevare deres lukrative poster med den magt og de frynsegoder, som det indebærer. Uanset hvilket system man betragter, så lykkes det sjældent at finde en ansvarlig person eller instans. Læs evt. bøgerne: Medicinens Mafia af lægen Guylaine Lanctot, og Piller og Profitter af John Virapen.

Systemerne fortsætter, som de plejer, med befolkningerne som de store tabere.

Betragter vi et øjeblik den tiltagende risiko for at blive smittet med en resistent bakterie, så har faren hidtil været størst i Sydeuropa. 2010 har resistensen hos bakterierne spredt sig i næsten samme målestok til Nordeuropa, 30-40% af bakterierne er resistente.

Det er forbundet med livsfare at blive behandlet på et hospital, hvor disse resistente bakterier florerer. Hvordan er det kommet så vidt?

Igennem årene har læger og veterinærer brugt bredspektrede antibiotika med alt for rund hånd ved sygdomsudbrud.

Landbruget har her sin store del af skylden via den udstrakte anvendelse af GMO-antibiotika.

At tale vegetarisme kommer man ingen vegne med, folk elsker deres kød, selv om det indtages i alt for store mængder med livet som indsats. Kødet fortjener en særlig omtale.

Argentinerne er det folkefærd, som indtager mest oksekød i verden, derfor har de flest tilfælde af mave-tarmkræft. FN udtaler: "Der skal spises mindre kød".

FN's ressourcepanel udtaler, at en af de største miljøudfordringer i det 21. århundrede er forbruget af kød og mælk.

25% af EU-landenes samlede udledning af drivhusgasser kommer fra fødevarerne. 18% af verdens drivhusgasser kommer fra drøvtyggerne.

Tidligere har nærværende henvendelse omtalt fordelene ved økologisk og biodynamisk levevis samt set på det håbløse i, at mennesker, jord, luft og vand forurenes i tiltagende grad med alskens giftstoffer.

Lige nu diskuteres globalt CO2, men der er jo meget andet end CO2, som bør tages op til revision.

Forestil jer, kære politikere, hvilke mængder CO2, der skabes fra fx produktionen af alle de unødvendige modeprodukter samt alle mulige mærkelige, unødvendige plastikdimser, som verden fyldes med, det bliver der ikke talt om, kun om trafikskabt C02.

Hvert barn har fx mange hundrede stykker legetøj, det giver på ingen måde lykkeligere børn. For 60-80 år siden og tidligere lavede børnene selv i stor udstrækning deres legetøj - det udvikler børnene.

50% af de produkter, som fremstilles, som ikke er fødevarer, kunne sagtens undværes, og kloden samt menneskene ville få det bedre, der ville blive mere fritid, renere luft, vand og jord samt et væsentligt reduceret jomfru-råvare for brug.

6. Forebyggelse
Fordelen ved forebyggelse i stedet for behandling er jo ikke kun økonomisk. Egentlig koster det kun beskedne 10% at forebygge sammenlignet med at behandle. Menneskeligt og socialt er der især meget at vinde ved at vælge forebyggelse. Imidlertid kan det kun vanskeligt med den eksisterende EU-lovgivning lade sig gøre at forebygge.

Fødevarer og alle de forskellige produkter, som vi omgiver os med i dagligdagen, er i alt for stor udstrækning "farlige" at have med at gøre samt at indtage.

I 60 år har industrien fremfor menneskene fået lov til at sætte dagsordenen. Alle kan se, at det er galt, men ingen tør tage fat om nældens rod - tænk blot på punkt 22 i medfølgende bilag om den italienske sundhedsminister, der var ved at blive likvideret, fordi hun ikke lyttede til medicinalindustrien.

Derfor bør EU's forskellige organer begynde at tage hensyn til befolkningernes tarv i stedet for til den kemiske og farmaceutiske industri. Urtemedicinen bliver forbudt i EU for at beskytte Europas folk, hedder det sig, men det er jo en fuldstændig forvrængning af sandheden. Det er udelukkende for at medicinalindustrien uhæmmet kan få menneskeheden til at indtage symptomundertrykkende, immunsystemdestruerende farmaceutika i stedet for.

7. Forskning
Læger og lærde vil påstå, at det ikke er bevist, at urtemedicinen virker! 1978 gennemførte Office of Technology Assessment (Direktoratet for Teknologivurdering) en større undersøgelse af lægevidenskaben og forelagde resultaterne for Den Amerikanske Kongres.

Konklusionen var, at 80-90% af de behandlinger, som lægevidenskaben anvendte, ikke var blevet dokumenteret gennem kliniske, kontrollerede undersøgelser. Med andre ord brugte man dem i vidt omfang og underviste i dem uden videnskabelig bevisførelse.

I 1985 gentog National Academy of Science (Det nationale selskab for videnskab) undersøgelsen med samme resultat.

Det Nordiske Cochrane Institut, som overvåger lægevidenskabelig forskning, har for et par år siden konkluderet, at det kun er 8% af de lægevidenskabelige studier, der er til at stole på.

Naturmedicinen virker fantastisk, blot menneskene kan få lov til at bruge den, det er der mængder af beviser på.

Kun gennem et samarbejde og gensidig respekt mellem læger og naturmedicinere kan Europas befolkninger og miljøet tilsikres en kærlig, bæredygtig og menneskeværdig fremtid.

8. International økonomi.
I mange år begyndende for ca. 60 år siden har der været talt om "Den Gule Fare". Det var primært krigsfaren, der blev tænkt på. Nu til dags er "Den Gule Fare" yderst aktuel!

Som den anden vigtigste økonomi i verden med en vækstrate på 10% er EU og USA ved at blive løbet over ende af Kinas eksporteventyr. Det må være på tide at kigge denne del af verdenshandelen efter i sømmene.
Betingelserne er velkendte, men der gøres ikke nok fra vestlig side, for at bringe balance i forholdet.


9. Lande med svage økonomier
Ser vi et øjeblik på disse lande med svage økonomier, så gør det modsatte sig gældende, EU dumper dele af sin overskudsproduktion på disse landes markeder.

Resultatet ses naturligvis tydeligt, landenes økonomier bliver totalt splittet ad på de berørte markedsområder.

Det bør kunne gøres bedre, ellers bliver det vanskeligt at opnå fred i verden og undgå de tiltagende strømme af flygtninge, pirateri mm.

10. Kapitalfonde
Kapitalfondenes uhæmmede hærgen i EU bør der gøres noget alvorligt ved. Firmaer opkøbes, tømmes og nedlægges, hvorefter overskuddet flyttes til skattely i diverse oversøiske lande.

11. Bankerne
Før bankkrisen lånte bankerne alt for villigt mange penge ud på yderst risikable betingelser, hvortil kom, at ledelsesaflønningerne ofte skete på grundlag af omsætningsstørrelsen. Derfor pressede direktørerne naturligvis omsætningen til det yderste.

Nu nægter bankerne ofte at låne penge ud bl. a. til iværksættere, således at Europas økonomi truer med at gå mere eller mindre i stå.

Hvad agter EU at gøre ved alt dette?

FN's Fødevareagentur har opfordret EU til at begrænse bankernes handel med futures, da spekulanterne heri presser verdens fødevarepriser i vejret med sult som resultat.

12. Befolkningerne og vore ønsker tor EU's fremtid
Nedenfor følger nogle forslag til forbedringer på miljøområdet samt det organisatoriske område:

Landbruget har hidtil været båret på hænder og fødder i EU, det ser vi gerne ændret kraftigt i retning af fx flere midler til forskning og innovation, især bør områder som sundhed, økologi, vedvarende energi og lignende betænkes.

Den ulige konkurrence fra flytrafikken grundet billigt, afgiftsfrit flybrændstof må stoppes gennem afgift på flybrændstof.

Skibstrafikkens anvendelse af kraftigt forurenende bunkerolie til fremdrift må bringes til ophør. Forureningen derfra er med til at slå en masse mennesker ihjel.

EU's flytteri fra Bruxelles til Strasbourg er en bekostelig og besværlig affære. FPR bringer derfor her en visionær idé til torvs. Flyt alle aktiviteterne til et helt nyt parlament bygget i Europas kommende centrum Østrig med placering syd for Linz.

Når Ukraine og Hviderusland forhåbentlig senere bliver optaget i EU, vil området syd for Linz udgøre EU's centrum.

Alt hvad EU ejer af bygninger, som hidtil har huset parlament, domstol mm., bør afhændes og anvendes til andre formål.

Her op mod julen i 58-året for EU's stiftelse benytter FPR lejligheden til på egne samt Europas befolknings vegne at ønske alle magthaverne i Unionen en rigtig glædelig jul samt et lykkeligt, kærligt og bæredygtigt nytår, idet alle befolkningerne med store forventninger ser frem til de ændringer i EU-systemerne, der forhåbentlig vil kunne medføre, at EU fortsat fremover kan overleve også til folkets bedste.

De bedste hilsener

Louis Montana
14.11.2010.

Læs også:
Sygdomshistorier i en nøddeskal - uddrag

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012