Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Kræftoperationer øger dødeligheden

Det er et velkendt faktum inden for kræftforskningen, at langt de fleste patienter (ca. 90%) dør af metastaser eller sekundære svulster og kun et lille mindretal af en primær svulst. Derfor burde både behandlere og patienter tænke nærmere over, at Krokowski allerede for over 30 år siden endegyldigt beviste, at kræftope­rationer er den primære årsag til metastaser. Men disse resultater blev fuldstændigt ignoreret af lægever­denen - det var simpelthen for skrækkeligt at tænke på, og patienterne fik aldrig noget at vide om det.

Siden da er der kommet mere og mere bekymrende data og analyser, den seneste en omfattende analyse foretaget af et internationalt team af førende kræftforskere, og deres konklusion fremgår allerede af titlen: Brystkræftkirurgi udløser spredning af latent sygdom: En ubekvem sandhed? Medlemmerne af dette forskerteam har alle en ubestridelig status, og derfor kan deres konklusioner ikke længere ignoreres af læger­ne. Der er derfor stor bestyrtelse - særligt fordi analysen er offentligt tilgængelig. Jeg gætter på, at der bli­ver gjort forsøg på at forhindre disse oplysninger i at komme til den brede befolknings kendskab.

Analysen viste også, at organmetastaser er uafhængige af størrelsen på den primære svulst og dens tilsyneladende ondartethed eller af, om lymfeknuderne er involveret. Metastaser ser ud til primært at afhænge af, hvor belastet svulsten og patienten er, i hvor høj grad væksten stimuleres af de sårhelingsmekanismer, der sættes i gang ved kirurgiske indgreb, og hvor godt patientens immunforsvar er.

Desuden er kirurgi - som de følgende eksempler viser - ikke den eneste medicinske procedure, der frem­mer metastaser. I de senere år har vi set en stadig strøm af beviser for, at stort set alle medicinske behandlingsformer kan udløse metastaser, mens stadigt flere naturmidler og -metoder synes at virke hæmmende.

Nye forskningsresultater
Hovedparten af al kræftforskning er sponseret af lægemiddelvirksomheder med det formål at øge indtjeningen, men et stigende antal uafhængige forsøg viser den negative side af den konventionelle kræftbe­handling. Her er et lille udvalg af interessante forskningsresultater:

Conflict of Interest in Cancer Research (Interessekonflikt i kræftforskningen)
Denne analyse viser, hvorfor det er så svært at få sandheden frem inden for den medicinske forskning. Der er interessekonflikt i en stor del af de kræftforskningsartikler, der offentliggøres i medicinske tidsskrifter, og der er udprægede økonomiske forbindelser mellem forskere og lægemiddelvirksomheder. Dette giver partiske resultater, der favoriserer de præparater og teknologier, der undersøges.

Experts want to stop screening (Eksperterne vil standse screening)
Screening for bryst- og prostatakræft har ikke ført til et fald i antallet af disse sygdomme. I stedet fører screeningsprogrammer til en over-påvisning og over-behandling af svulster.

Morphine stimulates cancer and shortens life (Morfin stimulerer kræft og forkorter livet)
Morfin er i to årtier blevet anvendt inden for kræftbehandlingen. Nu viser forskningsresultater, at stoffet stimulerer væksten i og spredningen af kræftceller og forkorter patienternes levetid.

Diagnostic X-rays cause cancer (Kræft fremkaldes af røntgen anvendt til diagnosticering)
Man vurderer, at de røntgenstråler, der igennem et menneskes liv anvendes ved diagnosticering, forårsager op til 3,2% flere kræfttilfælde. Tyskland er blandt de lande, der har det højeste antal kræftsygdomme som følge af røntgen, mens Storbritannien og Polen med 0,6% har den laveste risiko. Australien ligger på 1,3%.

Radiation therapy damages bones (Strålebehandling beskadiger knoglerne)
Forskerverdenen er rystet over en rapport, der viser, at en enkelt stråledosis kan give et mærkbart knogletab. Flere år senere kan dette forårsage osteoporose, knogledød eller knoglekræft.

More radiation danger (Mere strålingsfare)
Man har længe vidst, at ioniserende stråler resulterer i genetiske skader, der kan omdanne raske celler til kræftceller. Nu har et nyt forsøg afsløret, at stråling kan ændre miljøet omkring cellerne, så fremtidige celler har større risiko for at blive til kræftceller.

Chemotherapy promotes metastasis (Kemoterapi fremmer metastaser)
Taxol, et kemoterapeutisk middel, får mikro-tentaklerne på kræftceller til at vokse sig længere og svulstceller til at sætte sig hurtigere fast igen. Behandling med Taxol inden operation for at få den primære svulst til at svinde øger antallet af cirkulerende svulstceller med 1.000-10.000 - og dermed risikoen for metastaser.

Tamoxifen increases aggressive tumours (Tamoxifen øger risikoen for aggressive svulster)
Brug af Tamoxifen til brystkræftpatienter mindsker deres risiko for at udvikle en mere almindelig og mindre farlig type sekundær brystkræft, men firedobler samtidig risikoen for en mere aggressiv og dødelig svulst.

Biopsies cause metastases (Biopsier forårsager metastaser)
Biopsier kan aktivt fremme spredningen af metastaser. Sammenlignet med lumpektomi øger nålebiopsi ved brystkræft øger risikoen for spredning af metastaser til nærliggende lymfeknuder med 50%.

Stress promotes cancer (Stress fremmer kræft)
Stresshormoner beskytter kræftceller mod selvdestruktion og fremmer spredningen og væksten i svulster direkte og indirekte ved at svække immunforsvaret og fremme dannelsen af nye blodkar. Stress hos patienten gav en hurtigere sygdomsudvikling.

Stress kills (Stress dræber)
Store mængder stresshormoner frigives ved angst og under operationer. Hormonerne hæmmer i høj grad immunforsvaret og fremmer spredningen af metastaser. Ved at blokere stresshormoner i dyremodeller var man i stand til at øge langtids-overlevelsen med 200-300%.

Breast cancer metastasis after hormone replacement therapy (Brystkræftmetastaser efter hormonbehandling)
Tidligere har man påvist, at hormonbehandling øger risikoen for brystkræft. Nu har et nyt forsøg påvist, at behandlingen også øger risikoen for, at kræften metastaserer eller spreder sig til lymfeknuderne.

Sharp drop in breast cancer rates (Drastisk fald i antallet af brystkræfttilfælde)
I de senere år er antallet af brystkræfttilfælde faldet drastisk som følge af et tilsvarende drastisk fald i brugen af hormonbehandling.

Ernst Krokowski
Ernst H. Krokowski, MD, PhD, 1926-85, var en tysk professor i radiologi. Hans forskning gav det første bevis på, at kræftoperationer udløser metastaser. Mange af hans artikler om forskellige emner er stadig offent­ligt tilgængelige, men hans forskning i sammenhængen mellem operation og metastaser er svære at finde - selv på tysk. Hans eneste artikel på engelsk om emnet står ikke i PubMed, og det tidsskrift, den i sin tid blev offentliggjort i, eksisterer ikke mere. På grund af dens indlysende betydning har jeg gjort artiklen tilgænge­lig på min hjemmeside - og relateret litteratur på tysk kan stadig downloades.

Resuméet af hans artikler lyder således: "Der er ikke længere nogen tvivl om, at diagnostiske og kirurgiske procedurer under visse forhold kan resultere i metastaser. Analyse af metastatisk vækst har vist, at fra 30% (hypernefrom) til 90% (sarkom og seminom) af de diagnosticerede metastaser blev provokeret af sådanne procedurer. Dette er påvist ved adskillige dyreforsøg og kliniske iagttagelser, og det nødvendiggør ændrin­ger i den måde, vi opfatter kræftbehandling på. Forud for de tidligere anvendte behandlingsformer (kirurgi og strålebehandling) skal man give metastase-forebyggende behandling. Her anbefales tre forskellige må­der at forebygge på".

Med radiologisk screening målte han væksthastigheden i 2.893 metastatiske svulster hos 568 patienter med forskellige former for kræft. Ud fra disse resultater konkluderede han følgende:

 1. Metastaser opstår kun fra primære svulster eller ved lokal genopblussen. De spreder sig én gang eller i nogle få stød.
 2. Lymfeknudemetastaser opfører sig biologisk forskelligt fra organmetastaser [lymfeknudemetastaser er relativt harmløse, organmetastaser er meget farlige].
 3. Vækstkurverne (inkl. data fra dyr) kan beskrives med en vækstformel. Vækstkurverne for et meget stort antal metastaser, 30-90% afhængig af svulsttype, kan spores til tidspunktet for første behandling.

Nogle af de vigtigste iagttagelser fra hans artikel

 • Oppustede succesrater [ved kræftoperationer] er resultatet af enten selektiv sammensætning af de un­dersøgte patientgrupper eller tilsvarende tilpassede, dvs. korrigerede, statistikker.
 • Helbredelsen af svulster på samme stadie eller af samme størrelse er ikke forbedret de seneste 20-25 år. [Nyere resultater viser, at helbredelsen ikke er øget signifikant siden 1970'erne, hvilket betyder, at der generelt ikke er sket nogen signifikant forbedring siden 1950'erne].
 • Brystkræftpatienter efter overgangsalderen lever længere uden behandling end med behandling.
 • Metastaser ses tidligere ved hurtigt voksende svulster frem for langsomt voksende. Det tyder på, at disse metastaser begynder deres udvikling samtidig med første behandling.
 • Nutidens kræftoperationer kan anskues som et nyt Semmelweis-fænomen! (Dr. Semmelweis fik opera­tionslæger til at vaske og desinficere deres hænder, så de ikke tog livet af fødende kvinder)
 • Manipulation af en svulst, f.eks. hård palpering og tryk [mammografi!], biopsi eller operation resulterer i en pludselig forøgelse af antallet af svulstceller, der sendes ud i blodstrømmen - og dermed giver stør­re risiko for metastaser.
 • Sammenhængen mellem operation og dannelse af metastaser var særligt bemærkelsesværdig i enkelt­stående tilfælde: Hos en patient med sarkom skete dannelsen af metastaser efter fjernelse af den pri­mære svulst og hver gang efter fire andre bortoperationer af lokalt genopståede svulster.
 • Man har længe undervist vordende medicinere i, at et melanom ikke skal beskadiges, fordi læsioner vil forårsage en næsten eksplosionslignende vækst i metastaser.
 • Ikke kun forstyrrelse af en svulst, men også operationer, der ikke har med kræft at gøre, og på andre steder i kroppen kan udløse metastaser.
 • Jo større en svulst bliver, desto langsommere vokser den, og nogle observationer tyder på, at den til sidst holder op med at vokse.
 • Strålebehandling og kemoterapi på svulsten før og efter operation gav ingen resultater.
 • Chancerne for på afgørende vis at forbedre helbredelsesraten er der kun én gang i et kræftforløb, nem­lig når første behandling gives.

En ubekvem sandhed
Den følgende analyse citerer en stadig strøm af forsøg, der viser, at det er bedre for patienter at lade svul­ster i fred. Men det er ikke i kræftindustriens interesse - for dem er invasiv behandling økonomisk hjerte­blod. Der kommer hele tiden nye midler og nye måder at kombinere kemoterapi og strålebehandling med operation på, og påstande om, at man nu har fundet en måde at forlænge patienternes liv på. Med nye me­toder til tidlig konstatering og små forstadier, der kategoriseres som kræft - svulster, der ikke bliver ondar­tede, hvis de lades i fred - viser nogle statistikker da også, at helbredelsesraterne er forbedret. Dette er nu ændret med den omfattende analyse, det internationale team af ledende kræftforskere har foretaget.

Resumé fra Surgery Triggers Outgrowth of Latent Distant Disease in Breast Cancer: An Inconvenient Truth?

"Vi gennemgik de sidste 14 års arbejde, der begyndte, da vi første gang blev konfronteret med bimodale til­bagefaldsmønstre i to brystkræftdatabaser fra forskellige lande. Disse data var uforklarlige udfra det ac­cepterede paradigme om fortsat tumorvækst. For at forklare disse data fremsatte vi den teori, at metastatisk brystkræftvækst almindeligvis omfatter perioder af midlertidig hvile i både enkeltcelle-fasen og den avaskulære mikrometastase-fase. Vi antydede også, at operation, der fjerner den primære svulst, ofte afslutter dvalen, hvilket resulterer i accelereret tilbagefald. Disse iatrogene begivenheder er åbenbart meget almin­delige i og med, at over halvdelen af alle metastase-tilbagefald udvikler sig på denne måde. Antager vi, at dette er sandt, burde der være masser af tydelige beviser i de kliniske data. Vi analyserer her brystkræftparadigmet udfra en række historiske, kliniske og videnskabelige perspektiver og forholder os til, hvordan dva­le og operativt fremkaldt afslutning på dvale iagttages, og hvad det betyder. Dvale kan identificeres i alle data, men mest iøjnefaldende er den pludselige, synkroniserede 'opvågnen' efter primær operation. På basis af vores resultater opstiller vi et nyt paradigme for tidlige stadier af brystkræft. Vi foreslår desuden en ny behandling, der skal stabilisere og bevare dvalen i stedet for at forsøge at dræbe alle kræftceller, som det ses i den nuværende strategi".

De bimodale tilbagefaldsmønstre, der omtales i dette resumé, betyder, at der er to tidsmæssige 'toppe' for metastaser efter operative indgreb mod den primære svulst. Den første top er efter 18 måneder, derefter følger et lavpunkt på 50 måneder og en bred top ved 60 måneder, efterfulgt af en lang hale, der kan stræk­ke sig 15-20 år. Ca. 50-80% af alle tilbagefald sker på første top. Patienter med store svulster har tilbagefald primært ved første top, mens tilbagefald for mindre svulster er nogenlunde lige store for begge toppe.

Der findes også en form for struktur i den første top. Tilbagefald i de første 10 måneder skyldes mikro-metastaser, der eksisterer samtidig med den primære svulst og stimuleres til at vokse. Dette er det mest al­mindelige for kvinder før overgangsalderen med positive lymfeknuder - og over 20% af denne gruppe har tilbagefald. Resten af den første top skyldes enkeltceller, som i starten er i dvale, men som tilskyndes til at dele sig som et resultat af et kirurgisk indgreb. Den anden top skyldes enkelte kræftceller, der blevet "sået" under kirurgiske indgreb og derefter gradvis udvikler sig til metastaser.

Denne dynamik forklarer også overdødeligheden blandt kvinder i tredje år efter mammografi-screeninger: Metastaser opstår efter 10 måneder og tiden mellem tilbagefald og dødsfald som følge af brystkræft er ca. to år, hvilket vil sige dødsfald ca. 3 år efter screeningen. Jeg kan huske en ung og tilsyneladende sund pati­ent, som lige havde fået sit bryst fjernet, efter at et mammogram viste en lillebitte svulst. Hun var sikker på, at hun var reddet, fordi svulsten var påvist så tidligt. Men tre år senere var hun død.

Andre interessante beviser i denne analyse stammer fra en dansk rapport: Obduktioner viser, at 39% af kvinder i alderen 40-49 år har skjult eller hvilende brystkræft, mens livstidsrisikoen for klinisk brystkræft i Danmark kun ligger på 8%. Det betyder, at kun ca. 20% af de positive mammogrammer er korrekte og ville have udviklet sig til klinisk sygdom. Resten er enten fuldstændigt harmløse og med til at få antallet af "hel­bredte" til at lyde højere, end det er, eller også udløser efterfølgende kirurgi metastaser, og disse kvinder vil på et tidspunkt dø på grund af behandlingen.

Her er flere væsentlige punkter fra artiklen:

 • At få kvinder mammografi-screenet er et mål for nogle organisationer, så denne information (om muli­ge skader) hemmeligholdes, fordi offentliggørelse vil modarbejde målet.
 • I det meste af det 20. århundrede var radikal fjernelse af brystet den accepterede behandlingsform. Desværre overlevede 23% af patienterne kun i 10 år. Reaktionen på denne fiasko var endnu mere radikale indgreb.
 • Næste skridt hos de medicinske onkologer lignede det, de medicinske foretog: Hvis lidt ikke virker, så prøv meget! Naturligvis virkede en højdosis kemoterapeutisk behandling med genvinding af knogle­marv ikke, og jo mindre man taler om denne forfærdelige episode i brystkræftens historie jo bedre.
 • Patologiske forsøg og obduktioner tyder på, at de fleste skjulte svulster i bryst (og prostata) aldrig bliver klinisk signifikante.
 • Kræftceller og mikro-metastaser forbliver i dvale, indtil nogle signaler, måske selve indgrebet eller an­dre negative oplevelser i livet (følelsesmæssigt chok, ifølge dr. Hamer) stimulerer dem til hurtig vækst. Selve det at 'såre' patienten skaber et gunstigt miljø for pludselig overførsel af mikro-metastaser fra en latent til en aktiv fase.
 • En stor, primær svulst hæmmer udvikling af og vækst i alle fjerne metastaser! Fjernelse af den primæ­re svulst resulterer i dannelse af og hurtig vækst i et stort antal latente metastaser, hvoraf hovedparten ville være forblevet i dvale eller være forsvundet, hvis ikke den primære svulst var blevet fjernet. De vækststimulerende, post-operative virkninger på eksisterende, latente metastaser skyldes fjernelse af den primære svulst.
 • Andre kræftformer skal undersøges nøje. Der findes data, der viser lignende aktivitet, særligt i melanomer og osteosarkomer.

At hæmme metastaser
Analysens forfattere fremsætter den teori, at angiogenese-hæmmere ved første operation kan være løsnin­gen. Disse midler hæmmer udvikling af blodkar - også inde i svulster, så de ikke kan vokse. Men man har nu fundet frem til, at disse midler kun i starten kan få svulsten til at skrumpe. Derefter starter dannelsen af en række lokale og fjerne metastaser. En af forskerne siger: "En svulst med masser af blodkar næres, så den ik­ke har noget incitament til at blive mere invasiv... (men) hvis man afskærer svulstens blodtilførsel, vil det få den til at udvikle sig invasivt, mere metastatisk, efterhånden som den søger efter mere ilt og næring".

Men der ER løsninger - stadigt flere naturmetoder, der kan hæmme metastaser og stille svulsten tilfreds. Her er nogle eksempler, der bekræfter holistiske principper om årsagen til og helbredelsen af kræft:

Vitamin D improves surgery outcomes (D-vitamin forbedrer resultaterne af operationer)
Patienter med et højt D-vitaminindtag, der blev opereret om sommeren, havde en tre gange så god syg­domsfri overlevelse, og en fire gange så god generel overlevelse som patienter med lavt D-vitaminindtag, der blev opereret om vinteren.

Antioxidants inhibit metastasis (Antioxidanter hæmmer metastaser)
Reaktive iltarter som superoxid og hydrogenperoxid, som dannes inde i cellerne, spiller en nøglerolle for dannelsen af de cellulære udvoksninger, der er indblandet i kræftcellemigration og svulstmetastaser. Anti­oxidanter hæmmer denne invasive adfærd hos kræftceller.

Bicarbonate inhibits metastasis (Bikarbonat hæmmer metastaser)
Oralt indtaget natriumbikarbonat hæmmer væksten i svulster og dannelsen af spontane metastaser i muse­modeller af metastatisk brystkræft. Desuden reducerer stoffet omfanget af lymfeknude-involvering og me­tastaser i leveren. Bikarbonat gør lymfen mere basisk, hvilket hæmmer inflammation. Forat sprede sig skal en svulst opløse det omgivende bindevæv, men det sker kun, hvis vævet er tilstrækkeligt surt til at aktivere svulstens proteolytiske enzymer.

Papaya against cancer (Papaya mod kræft)
Te fra tørrede papaya-blade har en iøjnefaldende virkning mod en bred vifte af laboratorieudviklede svul­ster, bl.a. i livmoderhalsen, brystet, leveren, lungerne og bugspytkirtlen. Den kræfthæmmende virkning var stærkere med højere doser af teen.

Ginkgo biloba against stress (Ginkgo biloba mod stress)
Ginkgo biloba-ekstrakt kunne i signifikant grad bremse væksten i aggressive brystkræftceller og hæmme vækst i implanterede svulster med mere end 80%. Ginkgo biloba reducerer desuden mængden af stress­hormoner, der udløses ved angst på grund af en kræftdiagnose. Svulsten bliver dermed mindre invasiv.

Meditation against stress (Meditation mod stress)
Kvinder med brystkræft var i stand til at reducere stress og forbedre deres mentale sundhed og følelses­mæssige velbefindende gennem meditation.

Environment causes cancer (Miljøet forårsager kræft)
President's Cancer Panel i USA skriver, at "det reelle omfang ved miljømæssigt fremkaldte kræftsygdomme er groft undervurderet", og man råder stærkt til at gøre noget, så vi ikke i så høj grad udsættes for kræft­fremkaldende stoffer. Disse stoffer fremmer ikke kun dannelse af primære svulster, men også sandsynlighe­den for metastaser.

Cancer risk inherited (Nedarvet kræftrisiko)
Døtre af gravide rotter, der får en usund kost, har større risiko for at udvikle brystkræft. Men selv om disse døtre derefter spiser sundt, har deres afkom stadig større risiko for at udvikle sygdommen.

Periodic dieting best with cancer (Periodiske slankekure fungerer bedst med kræft)
Periodiske slankekure er langt mere effektive end permanent kaloriereduktion, mens ubegrænset fødeva­reindtag har mindst virkning i forhold til at forebygge brystkræft. I dette forsøg blev kalorierne reduceret med 25% sammenlignet med en gruppe kontrolmus. Forekomsten af brystkræftsvulster var 71% hos de kontrolmus, der spiste al den mad, de ville, 35% blandt dem, der konsekvent kun fik få kalorier, og kun 9% hos dem, der med mellemrum fik et reduceret antal kalorier.

Intestinal sanitation (Renselse af tarmen)
Nye forskningsresultater tyder på, at uønsket overvækst af mikroorganismer som bakterier, gærsvampe og parasitter i tarmen eller usunde mikrober i mave-/tarmkanalen kan forårsage kræft.

'Auto-antibodies' created in response to hidden bacteria ('Auto-antistoffer' dannes som reak­tion på skjulte bakterier)
Det er nu påvist, at immunforsvaret ved autoimmune sygdomme ikke angriber raske celler, men derimod mikrober, der gemmer sig i disse celler. Disse er også hovedårsagen til kræft, og forskere har tidligere kaldt dem for 'kræftmikrober'.

Cancer caused by protein waste inside cells (Kræft fremkaldt af proteinrester i celler)
Celler skal fjerne beskadigede proteiner, ellers kan de rester, der ophobes, få dem til at udvikle sig til kræft­svulster. Hvis disse affaldsstoffer ikke fjernes, kan resultatet være toksicitet, génskader og inflammation, som igen kan fremme væksten i svulster og andre degenerative sygdomme.

Fasting helps treating cancer (Faste medvirker til at behandle kræft)
Faste reducerer svulstvækst, gør kræftceller følsomme over for kemoterapi og beskytter normale celler mod toksiske virkninger af kemoterapi. Faste i 48 timer viste sig at være tilstrækkeligt til i markant grad at undertrykke udvikling i svulster i musemodeller af brystkræft. I en musemodel gav faste alene (uden kemo­terapi) mere end 50% reduktion af svulstvæksten. Kombineret med kemoterapi reduceredes svulstvæksten med op 90% sammenlignet med de kontrolmus, der ikke fik nogen form for behandling. Reagensglasforsøg med brystkræftceller viste lignende resultater. Sammenlignelige resultater blev fundet for gliomer, neuroblastomer og melanomer. Desuden øgedes overlevelsestiden, og omfanget af metastaser faldt. 

Fortsættes HER:

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012