Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

M. Hindhede: Fuldkommen Sundhed og Vejen dertil - 2

HINDHEDE-PENSIONATER

Her omtales Pensionatet paa Jonstrup Seminarium, hvor 30 Elever i Aarene 1924-26 fik Pensionatprisen halveret ved at leve efter Hindhede. Prisen gik ned til 54 øre pr. Dag for Raaprodukter. Befindende fortrinligt. Spisesedler anføres og sammenlignes med ”En to Kroners Kosttype” samtidig offentliggjort af Husholdningslærerinde Frk. Meyrand-Smith. Næringsmængde større i Pensionatet, men medens der her faas 59 Kalorier for 1 øre, byder M. S. kun paa 14. Kosten er 4 Gange saa dyr. Hovedgrunden er, at der gives 270 g Kød til 74 øre og 21 g Kaffe og The til 19 øre. I Pensionatet intet Kød og til Kaffe og The kun 2 øre. Frk. M. S. byder paa 33 ctg coffein pr. Dag. Endvidere omtales 2 pensionater i København (Frk. Alstrup og Fiolstræde). Der anføres Eksempler paa de mange unge Mennesker, der har søgt Raad hos mig for Levevis paa Rejser. Rekorden slaas af seminarist Alfred Jørgensen, der i 1912 foretog en 18 Dages cycletur gennem Danmark og Sverrig for en samlet Udgift af 19,85 Kr., hvoraf kun 4,12 til Kost.

ENGELSK VEGETARPENSIONAT

Paa en engelsk Kostskole er 200 Elever i Alder 10-18 Aar fordelte i 4 Pensionater, 3 for Kødspisere og 1 for Vegetarer. Ved Kontrol gennem 20 Aar, hvor legemlige og aandelige Præstationer er sammenlignede, har Vegetarerne i Gennemsnit været i Spidsen.

NØJSOMHED SOM RELIGION

Her skildres først min Fader og hans opdragelsesprincipper: ”Gudsfrygt med Nøjsomhed er en stor Vinding” osv. Dernæst hvordan jeg som student undgik studenterlivet og foretrak at søge ud i Naturen, hvordan jeg ikke vilde følge mine Læreres Raad i Retning af at gaa den videnskabelige vej, men foretrak et Liv som Landlæge. Der skildres nærmere den føromtalte Havekoloni Eden, hvor Nøjsomhed er det ledende princip. ”Lykken ligger ikke i, hvad vi har, men i, hvad vi kan give Afkald paa”, det er her det ledende Princip. Ved at følge dette princip er Eden bleven ”en Oase i den tyske Forretningsørken”, en Oase uden Arbejdsløshed. Endvidere skildres italiensk og fransk Nøjsomhed. Endelig paavises Nøjsomheden hos nogle tyske Arbejderfamilier ved Hamburg, der angaves at være gode Typer for tyske Arbejdere i det Hele. Til sammenligning undersøgtes samtidigt Levemaaden hos typiske Arbejderfamilier paa Nørrebro, København. Naar københavnske Priser oktober 1921 lagdes til Grund i begge Tilfælde, var Gennemsnitsudgift pr. Enhed henholdsvis 100 og 161 øre. Pr. 4 Enheder blev det Kr. 2,44 pr. Dag = 890 Kr. pr. Aar. Billig Spiseseddel anføres. Omtrent samtidig førtes en langvarig Diskussion i Socialdemokraten og Politikken om økonomisk Levemaade. En Arbejderhustru hævdede ikke at kunne skaffe god Kost for under Kr. 1,65 pr. Person = Kr. 2,11 pr. Enhed. Derved maa der af Mandens Fortjeneste, 115 Kr. pr. uge, bruges 81 Kr. til Kost, hvormed Familien kommer til at leve i Nød og Elendighed. En Embedsmandshustru bruger 95 øre pr. Person = 115 øre pr. Enhed, Forskel 96 øre. Ved at leve som Embedsmanden vilde Arbejderen spare 1646 Kr. pr. Aar, hvorved Familien vilde slippe for al Nød. Dette Eksempel skal naturligvis ikke bevise, at Arbejderne fraadser, medens Embedsmænd lever fornuftigt. Men det, at en Arbejder vil præsentere en saa unødvendig dyr Levevis, viser, hvor nødvendig Oplysning er paa dette Omraade. Kost for Hitler-Ungdom præsenteres.

PRAKTISK ERNÆRING

Først deles Fødemidlerne i 3 Klasser: Gode, mindre gode og slette. Dernæst oplyser en Tabel om Forhold mellem pris (1932) og Næringsværdi af vore vigtigste Fødemidler. Det vises, at hvis man vilde gaa til den laveste Grænse, leve ved Grovbrød, Margarine, Kartofler og Byggrød, kunde man faa Næring nok for 34 Øre. Det er endda langt over den chinesiske Norm: 8 à 10 Øre. Helt umuligt f for en Husmand at komme saa langt ned var det vel ikke. I saa Fald maatte han selv knuse sit Korn, koge Grutningen til Grød og hertil spise grønne Blade fra Mark og Have. Ja, saadan kan jo Grise leve - Grutning +Græs - og vi kunde vel ogsaa. Drikkes hertil 1 Liter Centrifugemærk à 2-3 øre (Landpris) vilde saavel Mand som Gris være helt ovenpaa! Naa, det var den yderste yderlighed. Man ved ikke, hvad Krisetiderne kan bringe - Statsbankerot er jo ikke udelukket - men forhaabentlig gaar det ikke saa galt.

HINDHEDE-SPISESEDDEL

Her vises, hvordan man ved Tilskud af Havesager kan sammensætte en sund og velsmagende Kost, der tilmed bliver meget billig, hvis man selv har Have og forstaar at dyrke Have, saa man har rigeligt med Grøntsager Aaret igennem, bl. a. Salat og Spinat fra tidligste Foraar til ind i November. En Mængde Anvisninger paa Retter og Spisesedler gives, dels ren vegetarisk og dels halvvegetarisk (Karen Busk, Magdalene Lauridsen. Rigshospitalets nye vegetariske Spisesedler, udarbejdet af prof. Haxthausen og Hindhede, anføres). Under ”Kuhne Diæt” omtales en berømt tysk Kvaksalvers Spiseseddel.

LIVSNYDELSE

Her er samlet i en Sum nogle Hovedregler for, hvordan man skal leve, hvis man vil skaffe sig den mest fuldkomne Sundhed. Ingeniør Toronto’s og Dr. Jacksens Erfaringer omtales.

SLUTNING OG EFTERSKRIFT

Her tilføjes det allernyeste Nyt. Af særlig interesse er de divergerende Anskuelser mellem de ledende Lægeautoriteter i England og U. S. A.

FORTEGNELSE OVER HINDHEDES BERETNINGER

NAVNE- OG SAGREGISTER

[I alt 396 sider]

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012