Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Kræftpatienter kan alligevel tåle visse kosttilskud 2

(Fortsat:)

Antioxidanter

Resultater
E-vitamin er blevet brugt til at fremme virkningen af strålebehandling og kemoterapi: "Denne hypotese blev testet på 12 patienter med kræft i tyk-/endetarm (Dukes' C og D), som forud for kemoterapi/strålebehandling fik en daglig dosis på 750 mg E-vitamin i en periode på to uger.

Kort tids tilskud af store doser E-vitamin førte til et øget CD4:CD8-forhold og en forbedring af pati­enternes T-cellers evne til at producere T-hjælper 1-cytokinerne interleukin 2 og IFN-gamma. I 10 ud af 12 patienter kunne man efter 2 ugers behandling med E-vitamin iagttage en forøgelse på 10% eller mere (i gennemsnit) i antallet af T-celler, der producerede interleukin 2 - sammenlignet med perifere blodmonocytprøver, som blev taget før behandlingen (P = 0,02).

Det er interessant at notere, at der synes at være en mere udtalt stimulerende virkning ved E-vitamin på naive (CD45RA(+)) T-hjælperceller sammenlignet med T-celler med en hukommelsesaktiveret fænotype.

Konklusioner
E-vitamin fra kosten kan anvendes til at forbedre immunfunktionen hos patienter med fremskreden kræft - som et supplement til mere specifik immunbehandling.

Selen
"Selen (Se) er et essentielt næringsstof, og mangel på selen har indflydelse på sygdomstilstande og generel nedsættelse af immunforsvaret. Tilskud af selen til mennesker, der allerede indtager den an­befalede dagsdosis af mineralet, kan muligvis medvirke til at forebygge visse kræftsygdomme. Der findes et tilstrækkeligt antal videnskabelige beviser til, at man med god grund kan anbefale en for­højelse af selenindtaget via kosten..."

"Selen er et essentielt sporstof, som deltager i adskillige vigtige stofskifteprocesser via selenoprotei­ner - enzymer, som er essentielle for beskyttelsen mod iltningsskader og regulering af immunfor­svaret.

Selen kan også have andre sundhedsfremmende egenskaber, som ikke har med stoffets enzymatiske funktioner at gøre, bl.a. at fremme helbredet hos mennesker med høj iltningsbelastning, f.eks. pati­enter med inflammatoriske eller smitsomme sygdomme som ledegigt eller HIV/AIDS, eller menne­sker med stor risiko for kræft, specielt prostatakræft. Nogle forsøg har givet overbevisende data for selens sundhedsfremmende virkning..."

Lycopen
"Reduktionen i blodets indhold af prostata-specifikt antigen efter brug af det røde pigmentstof lyco­pen var ganske overraskende. Det kunne forklares ved forøgelsen i prostatacellernes apoptose, spe­cielt i svulstens vævsområder.

Prostatakræftcelle-kulturer (LNCaP) var også følsomme over for lycopen i vækstmedier, som forår­sagede en øget apoptose og et stop for cellecyklus."

Strålebehandling og antioxidanter
"Det er yderst hensigtsmæssigt at fortsætte med at understøtte det veletablerede, radiologiske kon­cept, at man ikke kan anse nogen stråledosis for at være fuldstændigt sikker, og at man til enhver tid bør gøre sit yderste for at reducere både dosis og biologiske skader - uanset hvor minimal skaden er - uden at det går ud over virkningen af strålebehandlingen.

På basis af resultaterne fra mange videnskabelige forsøg kan der udvikles produkter indeholden­de en række forskellige antioxidanter til biologisk beskyttelse mod bestrålingsskader. Disse produkter bør yderligere kunne reducere de potentielle risici ved lave doser inoniserende be­stråling på mennesker."

E-vitamin og brystkræftbehandling
"Nyligt offentliggjorte forsøg med alfa-TEA viser, at stoffet i betydelig grad er i stand til at frem­kalde apoptose i en lang række forskellige epithelialkræftcelletyper, herunder i bryst, prostata, lun­ger, tyktarm, æggestokke, livmoderhals og endometrium (i cellekulturer), og det er meget effektivt til i betydelig grad at reducere svulstens omfang og metastaser i brystkræftsvulster på en musemo­del, samt som transplantater af menneskelige brystkræftceller.

Forsøg viser også, at alfa-TEA i kombination med cyclooxygenase-2 hæmmeren celecoxib og det kemoterapeutiske middel 9-nitro-camptothecin mindsker omfanget af brystkræften på dy­remodeller og hæmmer metastaserne betydeligt bedre end behandling med blot ét stof."

"En række kliniske forsøg har allerede vist antioxidanternes gavnlige virkning i form af re­duktion af bivirkningerne ved kemoterapi. Flere teoretiske beskrivelser af antioxidanternes og de kemoterapeutiske midlers kemi tyder på, at antioxidanter formentlig kan forbedre den behandlingsmæssige virkning ved antineoplastiske midler ved at modvirke de aldehyder, der forhindrer passagen af cellerne gennem processen."

Ifølge en rapport udarbejdet af Agency for Health Research and Quality (AHRQ) viste "en under­gruppeanalyse en statistisk signifikant 9% reduktion i dødeligheden (alle årsager) og en grænsesig­nifikant 13% reduktion i dødeligheden for alle kræftsygdomme ved tilskud af E-vitamin i kombina­tion med andre mikronæringsstoffer."

I en gennemgang af litteraturen vedr. antioxidanter og kræftsygdomme hos mennesker foretaget af Tufts University lyder det: "...selen og E-vitamin reducerede risikoen for visse typer af kræft, her­under prostata- og tyktarmskræft, og carotenoider har vist sig at kunne medvirke til at reducere risikoen for brystkræft.

Strålebehandling og behandling med kræfthæmmende præparater (kemoterapi) reducerer kroppens indhold af antioxidanter og øger iltningsbelastningen, som desuden øges i takt med, at sygdommen udvikler sig. E- og C-vitamin har vist sig at kunne bedre disse negative bivirkninger, som op­står som følge af skader forårsaget af frie radikaler på normale celler under kræftbehand­lingen, f.eks. mucositis (betændelse i mundslimhinden) og fibrose, og reducere risikoen for, at brystkræften blusser op igen."

"Mange forskellige antioxidanter fra kosten fremmer virkningen ved standardiserede og eks­perimentelle kræftbehandlingsformer og mindsker deres skadegørende virkning... For øje­blikket er der ikke nogen specifik strategi til at reducere risikoen for, at primære svulster vender til­bage, eller at tidligere kræftpatienter oplever nye udbrud af sygdommen.

Patienter, der ik­ke reagerer på standardiserede eller eksperimentelle kræftbehandlingsformer, har ikke udsigt andet end dårlig livskvalitet resten af deres dage. Derfor bør der udvikles supplerende behandlingsformer, der kan forbedre virkningen ved den nuvæ­rende kræftbehandling.

I denne gennemgang er forfatterens påstand, at et aktivt kostprogram, der omfatter store doser af forskellige antioxidanter og deres afledte stoffer (C-vitamin, alfa-tocoferyl­succinat og naturlig beta-caroten), men ikke kroppens egenproducerede antioxidanter (glutathion- og antioxidant enzym-øgende stoffer), indgivet som supplement til strålebehandling, kemoterapi eller eksperimentel be­handling, muligvis kan forbedre et sådant programs virkning ved at øge svulstreaktionen og mind­ske toksiciteten.

Et sådant kostprogram kan også anvendes, når patienter holder op med at reagere på standardbe­handling eller eksperimentel behandling, således at deres livskvalitet forbedres, og deres levetid muligvis forøges.

Forfatterne påviser desuden, at efter gennemførelse af standardiseret og/eller eksperimentel behand­ling kan et ernæringsbaseret vedligeholdelsesprogram indeholdende små doser antioxidanter og de­res afledte stoffer - sammen med en ændring i kost og livsstil - reducere risikoen for, at den oprin­delige svulst vender tilbage, eller at patienten udvikler en ny kræftsvulst et andet sted i kroppen.

Eksperimentelle data og begrænsede forsøg på mennesker tyder på, at iværksættelse af disse ernæ­ringsmæssige tiltag kan forbedre resultaterne af kræftbehandlingen og mindske toksiciteten."

"Proanthocyanidin fra vindruekerner fremmer den svulsthæmmende virkning ved doxoru­bicin - både ved reagensglasforsøg og i kliniske forsøg på mennesker."

I et nyligt offentliggjort forsøg var konklusionen, at "tilskud af store doser alfa-tocoferol og beta-caroten samtidig med strålebehandlingen var i stand til at mindske omfanget af behandlin­gens negative bivirkninger."

Coenzym Q10 (CoQ10) fremmer virkningen af tamoxifen: "Indgivelse af TAM sammen med CoQ10 genopretter (antioxidant-enzym) aktiviteten til et signifikant niveau og forebygger dermed formeringen af kræftceller. Denne forsøgsreapport sætter fokus på den øgede antioxi­dant-enzym-aktivitet i forhold til cellers modtagelighed over for kræftfremkaldende stoffer og svulstcellernes reaktion på kemoterapeutiske midler."

Selen og E-vitamin fremmer virkningen ved cytostatiske præparater: "Vores observationer af anti­oxidantbehandlingens rolle tyder på følgende:

en gavnlig indvirkning på DNA alkylant-fremkaldte læsioner, udtrykt ved en formindskelse af 3H-tymidin-optagelsen i leveren

en forøgelse af cytostatiske midlers hæmmende aktivitet på DNA replikationsbiosyntesen i svulstceller, antydet af et lavere 3H-tymidin-indlemmelse i svulstcellerne.

De vigtigste resultater sås i begge de analyserede væv, når Orgase 50 + E-vitamin indgivelse begyn­der samtidig med svulstcelleinokulationen. Disse resultater viser tydeligt, at organiske selensalte og E-vitamin er et værdifuldt supplement til kræftbehandlingsmedicinen, og dermed er interes­sen for anvendelse af disse antioxidanter i kræftbehandlingen og -forebyggelsen øget."

"Forsøg med pentoxifyllin og E-vitamin har fremkaldt en RIF-regression. Kombinationen var mere effektiv end placebo og giver formentlig bedre resultater end behandling med stofferne enkeltvis."

"Alfa-TS bremser også den væksthæmmende virkning ved ioniseret bestråling, hypertermi, visse kemoterapeutiske stoffer og biologiske reaktionsmodulatorer på svulstceller, samtidig med at stoffet beskytter normale celler mod nogle af de negative bivirkninger.

Dermed kan alfa-TS alene eller kombineret med mikronæringsstoffer i kosten være nyttige som supplement til standardiseret kræftbehandling ved at øge svulstreaktionen og muligvis formindske noget af den toxicitet, der rammer normale celler."

Et placebo-kontrolleret, klinisk overkrydsningsforsøg med brug af Lipid Replacement Therapy sammen med antioxidanter med deltagelse af en række kræftpatienter viste, at de negative bivirk­ninger ved kemoterapi kan reduceres hos 57-70% af patienterne.

Kostmæssig indtagelse af ikke-iltede membranlipider plus antioxidanter anbefales til patien­ter, der er i kræftbehandling, som et middel til at forbedre livskvaliteten. Membranlipiderne bør dog ikke indtages på samme tidspunkt af dagen, som den konventionelle behandling fore­går."

Neil E. Levin, CCN, DANLA

Referencer:
Hardman WE. Omega-3 fatty acids to augment cancer therapy. J Nutr. 2002 Nov;132(11 Suppl):3508S-3512S. Review. PMID: 12421878
Gogos CA, Ginopoulos P, Salsa B, Apostolidou E, Zoumbos NC, Kalfarentzos F. Dietary omega-3 polyunsaturated fatty acids plus vitamin E restore immunodeficiency and prolong survival for severely ill patients with generalized malignancy: a randomized control trial. Cancer. 1998 Jan 15;82(2):395-402. PMID: 9445198
Ross JA, Fearon KC. Eicosanoid-dependent cancer cachexia and wasting. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2002 May;5(3):241-8. Review. PMID: 11953648
Hardman WE. (n-3) fatty acids and cancer therapy. J Nutr. 2004 Dec;134(12 Suppl):3427S-3430S. Review. PMID: 15570049
Chi TY, Chen GG, Lai PB. Eicosapentaenoic acid induces Fas- mediated apoptosis through a p53-dependent pathway in hepatoma cells. Cancer J. 2004 May-Jun;10(3):190-200. PMID: 15285929
Lai PB, Ross JA, Fearon KC, Anderson JD, Carter DC. Cell cycle arrest and induction of apoptosis in pancreatic cancer cells exposed to eicosapentaenoic acid in vitro. Br J Cancer. 1996 Nov;74(9):1375-83. PMID: 8912532
Rose DP, Connolly JM. Regulation of tumor angiogenesis by dietary fatty acids and eicosanoids. Nutr Cancer. 2000;37(2):119-27. Review. PMID: 11142082
Kenny FS, Pinder SE, Ellis IO, Gee JM, Nicholson RI, Bryce RP, Robertson JF. Gamma linolenic acid with tamoxifen as primary therapy in breast cancer. Int J Cancer. 2000 Mar 1;85(5):643-8. PMID: 10699943
Patrick Quillin, PhD, RD, CNS, Director of Nutrition, Cancer Treatment Centers of America. IAACN Symposium, Orlando, FL September 2005 "Endocrine Physiology of Healthy Glands & Hormones" - How Nutrients Affect the Endocrinology of Cancer (presentation)
Jatoi A, Daly BD, Kramer G, Mason JB. A cross-sectional study of vitamin intake in postoperative non-small cell lung cancer patients. J Surg Oncol. 1998 Aug;68(4):231-6. PMID: 9721708
Lamm DL, Riggs DR, Shriver JS, vanGilder PF, Rach JF, DeHaven JI. Megadose vitamins in bladder cancer: a double-blind clinical trial. J Urol. 1994 Jan;151(1):21-6. PMID: 8254816
Tallberg T, Uusitalo R, Sarna S, Seregard S, Werschnik C. Improvement of the recurrence-free interval using biological adjuvant therapy in uveal melanoma. Anticancer Res. 2000 May-Jun;20(3B):1969-75. PMID: 10928136
Kreienberg R. [Therapy of anthracycline-resistant metastatic breast carcinoma]. Schweiz Rundsch Med Prax. 1998 Apr 22;87(17):573-7. Review. German. PMID: 9623323
Loffler TM, Korsten FW, Reis HE, Planker M, Burghardt F, Aulbert E, Lindemann W, Schroder M, Hausamen TU, Strohmeyer G. [Fluorouracil as monotherapy or combined with folinic acid in the treatment of metastasizing colorectal carcinoma]. Dtsch Med Wochenschr. 1992 Jun 26;117(26):1007-13. German. PMID: 1618109
Malmberg KJ, Lenkei R, Petersson M, Ohlum T, Ichihara F, Glimelius B, Frodin JE, Masucci G, Kiessling R. A short-term dietary supplementation of high doses of vitamin E increases T helper 1 cytokine production in patients with advanced colorectal cancer. Clin Cancer Res. 2002 Jun;8(6):1772-8. PMID: 12060616
Finley JW. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Grand Forks Human Nutrition Research Center. Selenium accumulation in plant foods. Nutr Rev. 2005 Jun;63(6 Pt 1):196-202. Review. PMID: 16028563
Ryan-Harshman M, Aldoori W. The relevance of selenium to immunity, cancer, and infectious/inflammatory diseases. Can J Diet Pract Res. 2005 Summer;66(2):98-102. Review. PMID: 15975198
Stacewicz-Sapuntzakis M, Bowen PE. Role of lycopene and tomato products in prostate health. Biochim Biophys Acta. 2005 May 30;1740(2):202 -5. Epub 2005 Mar 13. Review. PMID: 15949687
Prasad KN. Rationale for using multiple antioxidants in protecting humans against low doses of ionizing radiation. Br J Radiol. 2005 Jun;78(930):485-92. Review. PMID: 15900053
Kline K, Yu W, Sanders BG. Vitamin E and breast cancer. J Nutr. 2004 Dec;134(12 Suppl):3458S-3462S. Review. PMID: 15570054
Block KI. Antioxidants and cancer therapy: furthering the debate. Integr Cancer Ther. 2004 Dec;3(4):342-8. Review. PMID: 15523105
Shekelle P, Hardy ML, Coulter I, Udani J, Spar M, Oda K, Jungvig LK, Tu W, Suttorp MJ, Valentine D, Ramirez L, Shanman R, Newberry SJ. Effect of the supplemental use of antioxidants vitamin C, vitamin E, and coenzyme Q10 for the prevention and treatment of cancer. Evid Rep Technol Assess (Summ). 2003 Oct;(75):1-3. Review. PMID: 15523748
Borek C. Dietary antioxidants and human cancer. Integr Cancer Ther. 2004 Dec;3(4):333-41. Review. PMID: 15523104
Prasad KN. Multiple dietary antioxidants enhance the efficacy of standard and experimental cancer therapies and decrease their toxicity. Integr Cancer Ther. 2004 Dec;3(4):310-22. Review. PMID: 15523102
Zhang XY, Bai DC, Wu YJ, Li WG, Liu NF. Proanthocyanidin from grape seeds enhances anti-tumor effect of doxorubicin both in vitro and in vivo. Pharmazie. 2005 Jul;60(7):533-8. PMID: 16076082
Bairati I, Meyer F, Gelinas M, Fortin A, Nabid A, Brochet F, Mercier JP, Tetu B, Harel F, Abdous B, Vigneault E, Vass S, Del Vecchio P, Roy J. Randomized trial of antioxidant vitamins to prevent acute adverse effects of radiation therapy in head and neck cancer patients. J Clin Oncol. 2005 Aug 0;23(24):5805-13. Epub 2005 Jul 18. PMID: 16027437
Perumal SS, Shanthi P, Sachdanandam P. Combined efficacy of tamoxifen and coenzyme Q10 on the status of lipid peroxidation and antioxidants in DMBA induced breast cancer. Mol Cell Biochem. 2005 May;273(1-2):151-60. PMID: 16013450
Mihalache D, Preoteasa V, Barca V. Effects of combined selenium and vitamin E administration on DNA in Walker tumor bearing Wistar rat exposed to cytostatic acute treatment. Roum Arch Microbiol Immunol. 2003 Jul-Dec;62(3-4):239-50. PMID: 16008147
Chiao TB, Lee AJ. Role of pentoxifylline and vitamin E in attenuation of radiation-induced fibrosis. Ann Pharmacother. 2005 Mar;39(3):516-22. Epub 2005 Feb 8. Review. PMID: 15701781
Prasad KN, Kumar B, Yan XD, Hanson AJ, Cole WC. Alpha-tocopheryl succinate, the most effective form of vitamin E for adjuvant cancer treatment: a review. J Am Coll Nutr. 2003 Apr;22(2):108-17. Review. PMID: 12672706
Nicolson GL. Lipid replacement/antioxidant therapy as an adjunct supplement to reduce the adverse effects of cancer therapy and restore mitochondrial function. Pathol Oncol Res. 2005;11(3):139-44. Epub 2005 Sep 29. PMID: 16195767

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012