Mave-/tarmlidelser

Stress og mavesår

Skyldes mavesår stress eller bakterier?

Indtil for få år siden var det en ganske udbredt antagelse, at langvarig stress kunne føre til mavesår. Hypotesen byggede især på to ting.

  • For det første, at mavesårspatienter ofte oplyste, at de havde været ude for særligt meget stress de foregående måneder inden anfaldet af mavesår. Skeptikere har imidlertid indvendt, at det kunne være omvendt: Det begyndende mavesår gjorde patienterne mere sårbare og irritable, så de blot syntes, at de var udsat for mere stress fra omgivelserne.
  • For det andet har man kunnet bevise hinsides enhver tvivl, at stress kan føre til mavesår – hos dyr. Men der er selvfølgelig alvorlig tvivl om, hvorvidt man kan slutte fra dyr til mennesker.

Imidlertid fik hypotesen om stress som årsag til mavesår et alvorligt skud for boven for få år siden. Her påviste læger, at mavesår ikke så meget beroede på for megen mavesyre (som følge af stress), men snarere på tilstedeværelsen af en særlig bakterie ved navn helicobacter pylori. Denne bakterie så ud til at være den egentlige skadevoldende årsag til mavesår ved at ødelægge mavesækkens og tolvfingertarmens slimhinde.

Hvad skal man nu tro?

Er mavesår så en stress-sygdom eller en bakteriesygdom? Begge dele, siger et hollandsk forskerhold, der har anerkendt, at den omtalte bakterie kan være det sidste led i årsagskæden, der fører til mavesår. Men de har også foreslået, at stress kunne være det foregående led i årsagskæden ved at give den omtalte bakterie bedre chancer for at gå til angreb på maven.

De hollandske forskere tog udgangspunkt i en antagelse om, at Helicobacter pylori som regel trænger ind i mavesystemet via munden, når man via maden eller luften har modtaget nogle af de pågældende bakterier fra omverdenen. Dernæst fremhæver forskerne, at der i mundens slimhinder og i spyttet findes en lang række substanser, især proteiner, der er ganske afgørende for fremmede bakteriers mulighed for at “sætte sig fast” og trænge videre ind i organismen. Endelig opstillede forskerne den hypotese, at det kunne tænkes, at vores stress-tilstand påvirkede det omtalte forsvarssystem i mundhulen, så det blev mindre effektivt til at bekæmpe fremmede bakterier, fx Helicobacter pylori.

For at undersøge denne hypotese udsatte forskerne en række forsøgspersoner for en stærkt stress-fremkaldende film, der viste en række operationer i nærbillede. Forud for og umiddelbart efter den stress-fremkaldende film tog man spytprøver fra alle forsøgspersonerne. Det viste sig ved en række reagensglas-tests, at der dels kunne konstateres svækkelse i de proteiner, der kunne beskytte mod Helicobacter pylori, dels kunne man konstatere, at bakterierne i de “stressede” spytprøver bedre kunne fæstne sig til visse substanser, der kunne transportere dem længere ind i organismen.

Konklusion

Til sammen tyder disse to fund – ifølge den hollandske forskergruppe – stærkt på, at stress kan spille en væsentlig indirekte rolle for mavesår ved at svække vores modstand mod at blive ofre for en indtrængende bakterie ved navn Helicobacter pylori.

Læs også
Mavesår – hvordan opstår de?
Stress forårsager mange sygdomme
Flere mavesår skyldes acetylsalicylsyre
Broccoli mod Helicobacter pylori
Humor modvirker stressbelastning
DGL-Lakrids og mavesår
Chili mod mavesår?
Vin i moderate doser kan forhindre mavesår

Kilder
Forsknings-nyt fra psykologien – April 2001, 10(2)
Bosch JA et al. Salvari MUC5B-Medicated Adherence (Ex Vivo) of Helocobanor pylori During Acute Stress. Psychosomatic Medicine, 2000, 62, 40-49.