Naturmidlernes historie og pionerer

Skodsborg Badesanatorium – jubilæumsskrift fra 1948

Idet Skodsborg Badesanatorium passerer 50 Aars Dagen for sin grundlæggelse, ser Ledelsen tilbage over den svundne tid med Taknemmelighed til venner og Kurgæster for Tillid og Imødekommenhed. Naar blikket fæstnes mod nye Opgaver, er det med Haab om en stadig stigende Interesse for Sanatoriets Virksomhed i Lægevidenskabens og Sygdomsbekæmpelsens Tjeneste.

Med dette Jubilæumshefte glæder det os at kunne bringe en Oversigt over Etablissementet, der fra en ringe Start gennem en rivende Vækst udviklede sig til det vidtkendte Kursted, hvis hvide Bygninger ligger indrammet af det blaa Øresund og den grønne Skov og aabner sig som et skønt Drømmebillede for den, der ad Kystbanen eller Strandvejen passerer Skodsborg.

En lille skare idealistiske mennesker med den unge Læge Carl Ottosen i Spidsen dannede “Nordisk filantropisk Selskab” i Tilslutning til det da næsten ukendte Syvende Dags Adventistsamfund og erhvervede sig i 1897 de to Villaer “Skodsborghus” og “Sundeved”, tidligere Kavalerbygninger til Frederik den Syvendes Sommerresidens i Skodsborg. Her indrettedes under meget beskedne former et lille Kursted, hvor der kunde modtages 15-20 Gæster til Behandling efter fysisk-diætistiske Metoder som da var saa godt som uprøvede herhjemme. Da Kuranstalten kunde tages i Brug, i Sommeren 1898, vakte det heller ingen særlig opmærksomhed, kun Offentlighedens overbærende Skuldertræk, thi en saadan Virksomhed måtte jo være dødsdømt fra starten.

Det var ogsaa paa et meget spinkelt økonomisk og videnskabeligt Grundlag, man begyndte. Vanskeligheder og Modgang for Sanatoriets Pionerer, men takket være deres Offervilje og Udholdenhed og ikke mindst Dr. Carl Ottosens flammende Begejstring og Fremsynethed overvandt man de første Aars trange Kaar, alt imedens Kurgæsternes antal steg, og Tiltroen til behandlingsmetoderne voksede.

Da Sanatoriet var over 10 Aar gammelt, kunde det rumme 100 Gæster og stod godt funderet til yderligere Udvikling i de kommende Aar, hvor de hvide Bygninger efterhaanden rejste sig for stadig at forøge Kapaciteten og samtidig give Plads for tidssvarende Kurafdelinger, Spisesal og Saloner. Saaledes rejstes 1912 Spisesalsfløjen, 1914 Badefløjen, 1922 lagdes Grunden ti

l den nuværende Administrationsbygning, og 1932 byggedes Sydfløjen, der rummer Røntgen- og Sygeafdeling.

Sanatoriets areal voksede med Aarene paa begge sider af Strandvejen og fik sin sidste værdifulde Tilvækst ved Overtagelsen af Skodsborgs kongelige Palæ med tilhørende skønne Parkanlæg.

Var saaledes Begyndelsen ringe og ufuldkommen, viste Tidens Trang til Kursteder og den hurtige Lægevidenskabelige Udvikling i dette Aarhundred sig til gunst for Sanatoriets Vækst, og det har gennem Aarene kunnet glæde sig over at rumme et internationalt Klientel, hvoraf størsteparten fra Skandinavien.

Det er Ledelsens Ønske, at de Traditioner og Principper, som gennem det halve Sekel er indarbejdet, ogsaa i Fremtiden maa staa deres Prøve og stadig kalde Mennesker til den store gerning: at bibringe dem, der er angrebet af Sygdom, en Atmosfære af Kærlighed og Hengivenhed, der kan give Kurgæsterne den hvile og Fred, som er den første Betingelse for, at de kan af Gavn af de Lægelige behandlinger.

Det er Maalet i Fremtiden stadig at udvikle et Behandlingsapparatet, saa Kurgæsterne til enhver Tid kan være sikret en alsidig og tilfredsstillende Kur efter Lægevidenskabens krævende Fremskridt.

Ved 50 Aars Jubilæet staar Sanatoriet efter Krigens Vanskeligheder i genopbygningens Tegn, medens Kurgæster strømmer til alle Vegne fra.

Gæsternes underholdning

Til Gæsternes raadighed staar en Række Saloner, der giver mulighed for et behageligt Samvær. De smukke malerier og Kobberstik, festlige Blomsterdekorationer og grønne Planter giver tillige med de udsøgte Møbler og magelige Siddepladser Hvile og Hygge under Radioudsendelser og Kaffedrikning efter Middagen med Musikunderholdning samt ved de Sammenkomster, der indbydes til om Aftenen. I en af Salonerne afholdes der efter Lunch en kort Andagt af Sanatoriets Præst. Til adspredelse for Gæsterne arrangeres een eller flere Gange Ugen Aftenunderholdning med Musik, Film, Foredrag eller Oplæsning. Ved Lægernes Spørgetimer, der afholdes med regelmæssige Mellem, kan Gæsterne skriftligt rette Spørgsmaal inden for hygiejniske og medicinske Rammer, saaledes at lægen her har Anledning til paa en lærerig og fornøjelig Maade at give Vejledning i Forbedring af Sundhedstilstanden og Oplysning, der kan være til Nytte under Kuropholdet.

Desuden er der hver Aften Frigymnastik for Kurgæsterne i Gymnastiksalen, hvor der med Musikledsagelse arrangeres lettere Motionsgymnastik i form af Marcher, fritstaaende Øvelser eller Køllesving paa en fornøjelig Maade, som de fleste kan deltage i.

Kurmetoderne

De fysiurgiske Kurmidler har vel i Løbet af dette Aarhundrede gennemgaaet en rivende Udvikling, men trods mere moderne Metoder staar de simple Vandbehandlinger og Massagegreb dog stadig deres Prøve. Fra Skodsborg Badesanatoriums Start har da ogsaa Pakninger, de medicinske Bade og Massage- og Bevægelsesterapien været en væsentlig Faktor i Behandlingen af ikke blot af Led- og Muskelsygdomme samt Stofskifteforstyrrelser og Fedme, men ogsaa ved nervøse Fænomener, Hovedpine, Søvnløshed, manglende Afslappelse, Nervelidelser. Hjerte- og Kredsløbsforstyrrelser.

Allerede fra Begyndelsen anvendtes de synlige Varmestraaler som lindrende og fordelende Metode, faa Aar senere indførtes Kulbuelysbadene og Kviksølvskvartslamperne, hvis Virkning overvejende beroede paa de ultraviolette Straalers Tilstedeværelse.

Mange af disse Kurmidlers Betydning er af en mere universel Karakter, saaledes at man ved deres Anvendelse ikke blot paavirker de syge Legemsdele, men styrker hele Organismen og forøger Mulighederne for et alment Velbefindende og en hurtigere Helbredelse. Alligevel manglede man mere direkte dybtgående Metoder, der kunde indstilles præcist paa de syge Væv og graderes mere nøjagtigt efter deres Behov.

Dette er afhjulpet ved Diathermi- og Kortbølgeapparaternes Indførelse, hvorved man gennem dybtgaaende Straaler kan paavirke ganske bestemte Organer, derved forøg

e Cirkulationen og forbedre Chancerne for Standsning at sygelige Processer og for Gendannelsen af sundt væv.

Elektrisk behandling anvendes ved mange Nervelidelser, mest som galvaniske eller faradiske Strømme. Apparaternes Effektivitet er øget gennem Aarene, og mange Lammelsestilstande kan i Dag forbedres gennem Metoder, der ligger langt nærmere de naturlige Impulser end tidligere. Saaledes har Myotensoren haft stor Indflydelse ved Efterbehandling af Børnelammelse og andre Former for Nervesvækkelse.

Allerede i 1907 indrettede Sanatoriet sin første Røntgenafdeling, og efter Bygningen af Sydfløjen 1922 er den her installeret med et moderne Apparatur til saavel diagnostisk Anvendelse som til Brug i terapeutisk Øjemed, hvad der har været et storartet Hjælpemiddel over for saavel ondartede som godartede kroniske Lidelser i Huden og Nerverne samt paa Bevægelsessystemets Omraade. Den enkelte Gæsts fysiurgiske Terapi afhænger af Sygdommens Karakter, og Resultatet overvaages nøje.

Et moderne Kostregime

Fra Skodsborg Badesanatoriums Start er der lagt stor vægt på rigelig Anvendelse af lacto-vegetabilske Retter i saavel Fuldkost som Diæter. Ernæringsvidenskabens Udvikling har øget Forstaaelsen af en vitamin- og mineralrig kost, der bestaar af en letfordøjelig, ikke sammensat Føde af saavel friske som varmebehandlede Produkter. Sanatoriets Diætkøkken bestræber sig på at servere Diætretter på en saadan Maade, at de ikke alene skaffer Lindring og Helbredelse for en Række Fordøjelses. Og Stofskiftesygdomme, men tillige virker tiltalende ved Afveksling og Velsmag.

Naar Klokkespillet kalder Gæsterne til Sanatoriets Spisesal, fyldes den af en oplagt og forventningsfuld Skare, der med Glæde underkaster sig de Forskrifter, som vil bringe dem forøget Sundhed og Styrke. Ved smaa Borde indtager Gæsterne Maaltiderne i hyggeligt Selskab paa 2-6.

De Kurgæster, som efter Lægens Ordination maa spise paa Værelset, nyder samme Fordele fra Køkkenets side som i Spisesalen, og Maaltiderne bliver bragt til Værelset nydeligt anrettet på store Bakken.

Og naar Restriktionernes Tid er forbi, glæder Sanatoriet sig til som før at kunde byde sine Gæster den større Variation, som Indførslen af Sydfrugter medfører.

Læs også
Carl Ottosen: Den utrættelige forkæmper for sund levevis
Massage til lindring og velvære
Massage med de rigtige olier er ren velvære
Derfor har vi brug for en middagslur
Johann Schroth: Tørre dage og drikkedage
Undersøgelse afdækker kræftrisikoen fra røntgenstråler
Den legendariske Kaptajn Jespersen
Mikkel Hindhede: Uddrag af ‘Fuldkommen Sundhed og Vejen dertil’
Mikkel Hindhede: Dansk helsepioner
Kirstine Nolfi: Lægen, der helbredte med levende føde