Diabetes

Rød ginseng kan medvirke til behandling af type II-diabetes

Diabetes-epidemien vokser verden over. Medicinsk behandling er ikke 100 % effektiv hos type II-diabetikere, og der er udbredt behov for bedre forebyggelses- og behandlingsstrategier.

En undersøgelse blandt læger har vist, at ca.75 % af patienterne bruger en eller anden form for komplementær og alternativ medicin, selvom der ofte mangler viden, lovmæssige krav og beviser på virkning og fordele. Stringente kliniske forsøg er nødvendige for at påvise sikkerhed og virkning ved komplementær og alternativ medicin til personer med diabetes og andre kroniske sygdomme.

Formålet med det heromtalte canadiske forsøg var at teste langsigtet sikkerhed og virkning ved koreansk rød ginseng (Panax ginseng, Araliaceae) udvalgt på basis af et klinisk screenings-program blandt personer med type II-diabetes (Koreansk rød ginseng fremstilles af koreansk hvid ginseng ved hjælp af en traditionel dampningsproces, der giver de friske, dampede rødder en kastanjebrun farve og ændrer rodens kemi. Koreansk ginseng er det samme som asiatisk ginseng, der angiver rodens geografiske oprindelse).

Den canadiske forskergruppe har tidligere offentliggjort kliniske forsøg, der viser, at amerikansk ginseng (P. quinquefolius) kan øge den glykæmiske kontrol hos patienter med type II-diabetes på langt sigt. Forsøget er et “øst-vest”-samarbejde mellem canadiske og sydkoreanske forskere og understøttet af Sydkoreas landbrugsministerium.

Forsøget bestod af to faser. Den første bestod af sekventiel akut screening til bestemmelse af opløsning, dosis og indgivelsesmetode for koreansk rød ginseng i langtidstests. Den anden fase bestod af det heromtalte forsøg, hvor data fra første fase blev anvendt i et længerevarende, randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret overkrydsningsforsøg med type II-diabetikere.

Forsøget blev gennemført ved St. Michael’s Hospital and University of Toronto i Canada. Mænd og kvinder i alderen 18-65 kunne deltage i forsøget, hvis de havde haft diagnosen type II-diabetes i mere end seks måneder forud for forsøgets begyndelse, havde et relativt stabilt blodsukkerniveau og ikke tog insulin, urter eller kosttilskud.

Forsøgsbehandlingerne blev fastlagt på basis af screeningen i fase 1. Pulver fremstillet af små stødte, tørrede koreanske ginsengrødder i en dosis på 2 g (4 x 500 mg kapsler) indtaget 40 minutter før hvert måltid blev udvalgt som aktiv behandling. Identiske kapsler indeholdende majsstivelse med vaniljesmag i samme dosis og indgivelse blev valgt som placebo. Desuden blev forsøgsdeltagerne instrueret i at holde sig til deres konventionelle diabetes-behandling, som omfattede en kost baseret på Canadian Diabetes Associations anbefalinger og/eller oral blodsukkersænkende medicin.

Fase 2 bestod af fire dele:

  • I 1. del fik alle forsøgsdeltagere placebo-kapsler i fire uger for at vænne sig til behandlingen.
  • I 2. del blev deltagerne tilfældigt udvalgt til at få enten placebo eller koreansk rød ginseng i 12 uger.
  • I 3. del fik alle deltagere placebo i en 4-6 uger lang udvaskningsperiode.
  • I 4. del krydsede de deltagere, der fik placebo i anden del, over til ginseng og vice versa.

Deltagerne tog fire kapsler indeholdende enten majsstivelse (placebo) eller koreansk rød ginseng 40 minutter før et måltid 3 gange dagligt, dvs. en samlet mængde på 6 g ginseng.

Deltagerne blev undersøgt ved forsøgets start og derefter hver sjette uge. Desuden tog forskerne blodprøver og urinprøver. Deltagerne udfyldte ugentlige kostdagbøger, afleverede ubrugte kapsler, så forskerne kunne vurdere, i hvilken grad de fulgte behandlingen, vurderede egne symptomer og beskrev eventuelle bivirkninger. Ved begyndelsen og afslutningen af den 12 uger lange behandlingsperiode gennemførte forskerne en 2 timer lang oral glukose-tolerance-test og en 24 timers blodtryksmåling.

39 deltagere startede på forsøget, men kun 19 fuldførte. Den konventionelle diabetesbehandling for disse deltagere omfattede kost alene (n=5), kost plus sulfonylurea (n=3), kost plus metformin (n=3), kost plus acarbose (n=1), kost plus sulfonylurea plus metformin (n=5), kost plus sulfonylurea plus rosiglitazone (n=1) og kost plus sulfonylurea plus metformin plus rosiglitazone (n=1).

Det primære mål for klinisk effektivitet, HbA1c, ændrede sig ikke under hverken ginseng-behandling eller placebo-behandling. HbAlc er et mål for langsigtet glukosekontrol, og alle forsøgsdeltagere var velkontrollerede under forsøget med et gennemsnitligt HbAlc-niveau på 6,5 %. Det fastende plasmaindhold af insulin faldt signifikant med 34 %, og den fastende insulinfølsomhed steg signifikant med 33 %, da deltagerne tog ginseng sammenlignet med placebo (P < 0,05). Der var ingen signifikant forskel i det fastende plasmaindhold af glukose mellem ginseng og placebo.

Seks af de syv glukosetolerancetests og insulinevalueringer blev signifikant forbedret med ginseng sammenlignet med placebo (P < 0,04). Disse forbedringer blev afspejlet i en 33 % forøgelse i
hele kroppens insulinfølsomhed underginseng-behandlingen sammenlignet med placebo-behandlingen (P < 0,03). Blodtryksmålinger og nyrefunktion ændrede sig ikke under nogen af behandlingsformerne.

En enkelt negativ bivirkning blev rapporteret underginseng-behandlingen (for lavt blodsukker), og to negative bivirkninger under placebo-behandlingen (hurtig hjerterytme og kombinerede symptomer på hypoglykæmi, hovedpine, synsforstyrrelse, irritabilitet og søvnløshed).

Overholdelse af forsøgets forskrifter var ens i de to grupper, målt efter andelen af indtagne kapsler, analyse af kostangivelser og ændringer i kropsvægt. Forskelle i disse resultater for effektivitet, sikkerhed og overholdelse blev tolket som værende over dem, man ser i forbindelse med den underliggende konventionelle diabetes-behandling (kost og/eller medicin).

Dette forsøg var et af de første velstrukturerede, randomiserede kliniske forsøg, der har undersøgt sikkerhed og virkning ved koreansk rød ginseng hos personer med type II-diabetes. Ifølge forskerne blev der ikke påvist klinisk effektivitet (målt som HbAlc) for den koreanske røde ginseng i dette forsøg. Men tilskuddet forbedrede reguleringen af plasmaglukose og insulin ud over det, man opnår ved konventionel behandling (kost og/eller medicin) hos personer med velkontrolleret type II-diabetes. Forsøget påviste sikkerheden ved koreansk ginseng – trods tidligere advarsler om risiko for blodtryksstigning og forringet sammenklumpning af blodet efter ginseng-tilskud.

Det er uklart, hvilke mekanismer der ligger til grund for den valgte ginseng-behandlings positive indvirkning på den glykæmiske kontrol. Forfatterne foreslår en insulin-besparende mekanisme sammen med øget glukosetransport. Dette kunne man se i stigningerne i den fastende insulinfølsomhed. Forfatterne citerer desuden en voksende database af dyre- og reagensglasforsøg for at understøtte dette bud på en mekanisme.

Men de understreger, at mekanismen skal testes direkte med mere detaljerede teknikker, og påpeger forsøgets begrænsninger, primært det høje antal frafaldne. Man forventede 35-40 %, men antallet lå over 50 %. Udelukkelse skyldtes primært overtrædelser af protokollen i forhold til ændringer i deltagernes antidiabetiske medicinering. Ændringerne skyldtes, at man af etiske årsager ikke kunne overholde forsøgsprotokollen hos deltagere, der udviklede ukontrollabel glykæmi. Andre begrænsninger omfatter risikoen for, at resultaterne ikke kan generaliseres til patienter, hvis diabetes ikke er velkontrolleret, og for, at andre kilder eller produkter af koreansk rød ginseng ikke giver samme resultat. Der er behov for yderligere forsøg med større grupper af deltagere, bl.a. med dårligere diabeteskontrol, før man kan evaluere den kliniske effektivitet og sikkerhed ved asiatisk ginseng hos type II-diabetikere.

Læs også
Diabetes: Urter til diabetikere
Panax Ginseng – et overblik over virkninger
Ginseng til dit immunforsvar – og meget mere
Kosten påvirker risikoen for diabetes
Diabetes: Bedre insulinresistens med en antioxidantholdig kost
Resveratrol som supplerende behandling for diabetes type II
A. O. Hansen: Ginseng – sensationen blandt planterne

Kilder
Vuksan V, Sung M, Sievenpiper J et al. Korean red ginseng (Panax ginseng) improves glucose and insulin regulation in well-controlled, type 2 diabetes: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study of efficacy and safety. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2006.
Wolsko PM, Eisenberg DM, Davis RB, Ettner S, Phillips RS. Insurance coverage, medical conditions, and visits to alternative medicine providers: results of a national survey. Arch Intern Med. 2002;162(3):281-287.
Vuksan Y, Xu Z, Jenkins AL et al. American Ginseng improves long-term glycemic control in Type 2 diabetes: double-blind placebo controlled crossover trial. Diabetes. 2000;49(suppl 1):A95.
Vuksan V, Sievenpiper JL, Xu Z et al. Konjac-mannan and American ginseng: Emerging alternative therapies for type 2 diabetes. J Am Coll Nutr. 2001;20:370S-380S.
Sievenpiper JL, Sung MK, Di Buono M et al. Korean red ginseng rootlets decrease acute postprandialglycemia: results from sequential preparation-and dose-finding studies. J Am Coll Nutr.
2006;25(2):100-107.