Sport og motion

Motion mod kræft

Motion og legemligt arbejde kan forebygge mange kræft­former. Det er konklusionen af en oversigt over videnska­belige undersøgelser ved­r. forholdet mellem fy­sisk aktivitet og kræft. Over­sigten er publiceret i Tids­skrift for den norske lægefor­ening, nr. 27, 2000.

Ved gennemgang af forsk­ning inden for området er der fundet 182 videnskabelige studier, som belyser sammenhængen mellem fysisk aktivi­tet og kræftudvikling. Det konkluderes, at motion og ar­bejde har en overbevisende beskyttende virkning mod kræft i tyktarmen, sandsyn­ligvis en beskyttende virkning mod brystkræft og muligvis en beskyttende virkning mod prostatakræft, lungekræft og kræft i livmoderslimhinden. For de andre kræftformer foreligger der kun få undersøgelser, så det ikke er muligt at vurdere, om der foreligger en nedsat risiko eller ej.

Der er ikke set nogen sik­kert forhøjet risiko for kræft ved høj fysisk aktivitet, fx anstrengende legemligt ar­bejde eller motion. Fysisk ak­tivitet har en selvstændig, ned­sættende virkning på risikoen for kræft, der ikke kan tilskri­ves forstyrrende faktorer som fx kropsvægt og kost. Som resultat af de foreliggen­de undersøgelser anbefales der daglig, legemlig aktivitet livet igennem som forebyg­gelse af kræft. Forfatterne fin­der det ønskeligt, at der bliver gennemført flere undersøgelser, der kan kaste lys over, hvor meget og hvor lang tids arbejde og motion der skal til for at forebygge de enkelte kræfttyper, samt give mere vi­den om, hvad det er, der med­fører den forebyggende virk­ning. Man ved dog allerede en del om dette, bl.a. at immun­systemet styrkes.

Mange undersøgelser har vist, at en kost med mange grønsager, frugt og krydderi­er – seks om dagen – nedsætter risikoen for kræft, og at en nedsat belastning ved unaturlige kemiske stoffer, fx fra tobaksrøg, øger risikoen. Ved at få regelmæssig daglig motion, fx blot en halv times rask gåtur hver dag, samt ved at spise en sund kost, fremstil­let af sunde og naturlige råva­rer, kan man gøre en god ind­sats for at nedsætte sin risiko for at få kræft.