Hjerte-/kredsløbssygdomme Sund kost og livsstil

Hørfrøs sundhedsfremmende indvirkning på kredsløbet

Åreforkalkning i kranspulsårerne vurderes at være den førende årsag til dødsfald som følge af kredsløbssygdom verden over. Men det bliver mere og mere tydeligt, at denne type sygdom i vid udstrækning kan tilskrives faktorer, som kan ændres eller forebygges ved ændringer i livsstil, herunder kostvaner. Oftere og oftere bliver indtagelse af omega-3 fedtsyrer anbefalet som en ernæringsmæssig indfaldsvinkel til at beskytte kredsløbet mod iskæmisk hjertesygdom og til i betydelig grad at reducere antallet af hjerteinfarkter og hjerneblødninger.

Hørfrø er den rigeste vegetabilske kilde til den flerumættede omega-3 fedtsyre alfalinolensyre (ALA; C18:3n-3). ALA er i adskillige epidemiologiske forsøg blevet identificeret som et stof med en betydelig sundhedsfremmende indvirkning på hjertesygdom. Kroppen kan desuden omdanne ALA til de hjertebeskyttende, flerumættede omega-3 fedtsyrer, der findes i fiskeolier, eicosapentaen-syre (EPA) og docosahexaen-syre (DHA). Hørfrø er ligeledes rige på opløselige og uopløselige fibre, som måske også har en hjertebeskyttende indvirkning, og på lignaner som secoisolariciresinol diglucosid (SDG), der har udvist stærkt antioxidative og åreforkalkningsbremsende virkninger.

Den iagttagelse, at knust hørfrø kan hæmme åreforkalkning er vigtig, fordi dette har betydning for et sundt kredsløb. Vores mål var i en række artikler at identificere de processer, der gør, at hørfrø indtaget via kosten kan beskytte kredsløbet. De hypoteser, vi testede, var, at knust hørfrø

  • kan forsinke udviklingen af åreforkalkning
  • beskytte mod abnormiteter i karrenes sammentrækningsevne og
  • hæmme udviklingen af arytmi i dyremodeller med kostpåført kredsløbssygdom.

Desuden ønskede vi at identificere den/de nøjagtige mekanismer, hvormed knust hørfrø fremkalder denne sundhedsfremmende virkning. Vores langsigtede mål er at slå fast, om indgivelse af knust hørfrø via kosten bør afprøves som en behandlingsmulighed for hjertesygdom i den brede befolkning.

Beskrivelse af forsøgsstruktur

Vi har undersøgt virkningen af tilskud af knust hørfrø på disse parametre på to dyremodeller: Kaniner med forhøjet kolesterolindhold i kroppen og senest mus uden LDL-receptorer (LDLr-/-mus), som fik tilført kolesterol.

New Zealand White han-kaniner fik en kost indeholdende hørfrø enten sammen med eller helt uden kolesterol i kosten i en periode på 6-16 uger. Vi målte omfanget af åreforkalkningen, sammentrækningsfunktionen i aorta og udviklingen af hjertearytmi i to separate forsøg. Men en kaninmodel, der får tilført kolesterol, har været under kritik som model for åreforkalkning. Derfor gav vi i andre forsøg LDLr-/-musen en åreforkalkningsfremmende kost enten sammen med eller helt uden en af tre forskellige doser hørfrø i seks måneder, hvorefter vi målte plasmaindholdet af fedtstoffer og omfanget af den åreforkalkning, der havde udviklet sig i aorta i løbet af forsøgsperioden.

Resume af forsøgsresultater

1. Virkningen af hørfrøtilskud på åreforkalkning og plasmaindhold af fedtstoffer

Hørfrø indtaget via kosten kan i statistisk signifikant grad forebygge åreforkalkning i begge dyremodeller, men ikke overraskende er der grænser for dets virkning. Længere perioder med en kost indeholdende store mængder kolesterol begrænser hørfrøenes beskyttende virkning, og lavere doser af hørfrø resulterer i en begrænset eller slet ingen beskyttende virkning. Det kan være af betydning at huske disse begrænsninger, når interessen stiger for at anvende knust hørfrø som en del af en ernæringsmæssig behandling ved kliniske forsøg. Det er også vigtigt at påpege, at virkningerne af hørfrøtilskud på plasmaindholdet af fedtstoffer stadig ikke er belyst.

Knust hørfrø var i stand til at forebygge en stigning i plasmaindholdet af triglycerider i løbet af den 16-uger lange periode, forsøget med kaninmodellen varede, men havde ingen indvirkning på triglyceridniveauet hos LDLr-/-musene. Og omvendt havde hørfrøene ingen indvirkning på kolesterolniveauet hos kaninerne, men selv små doser af knust hørfrø i kosten var i statistisk signifikant grad i stand til at reducere plasmaindholdet af kolesterol hos LDLr-/-musene.

Eftersom der ikke var en tæt sammenhæng mellem udviklingen af åreforkalkningslæsioner og hørfrøets kolesterolsænkende virkning i nogen af forsøgene, er den fedtreducerende virkning af hørfrø i bedste fald kun en af de medvirkende faktorer til dets åreforkalkningshæmmende potentiale. En anden mekanisme, formentlig hørfrøets cellulære indvirkning, kan være årsagen til denne åreforkalkningshæmmende virkning. Her kan man overveje to muligheder:

  • Den stærkt antioxidative virkning ved de lignaner, der findes i hørfrøet, kan være en af årsagerne til, at knust hørfrø kan hæmme udvikling af åreforkalkning. Det er et velkendt faktum, at antioxidanter kan reducere omfanget af åreforkalkning hos dyr. Men det er ikke uvæsentligt at bemærke, at denne virkning ikke synes at være til stede ved kliniske forsøg med kredsløbspatienter. Derfor må der stilles spørgsmålstegn ved lignanernes nytteværdi som led i kliniske forsøg med mennesker på nuværende tidspunkt.
  • Knust hørfrøs indhold af omega-3 fedtsyrer kan have en betændelseshæmmende virkning, som kan hæmme dannelsen af åreforkalkningsplak. Omega-3 fedtsyrer er kendt for deres betændelseshæmmende virkning, og man ved nu, at smitsomme sygdomme og inflammation er væsentlige dele af årsagen til, at åreforkalkning opstår.

Knust hørfrø var meget effektivt i stand til at hæmme ekspressionen af betændelsesmarkører som IL-6, mac-3 og VCAM-1 samt markøren for celledannelse PCNA i forkalket væv fra aorta fra LDLr-/-musene. Disse cellulære ændringer kan være et resultat af den øgede optagelse af omega-3 fedtsyrer hos de dyr, der har fået hørfrø.

Man har tidligere påvist, at kosttilskud af ALA fra hørfrøolie kan reducere den cirkulerende mængde af adskillige åreforkalkningsfremmende og betændelsesfremmende markører, bl.a. C-reaktivt protein, serum amyloid A, EL-6 og sVCAM-1 hos patienter med dyslipidæmi (forstyrrelser i blodets indhold af fedtstoffer). Denne mekanisme kan spille en vigtig medvirkende rolle i knust hørfrøs åreforkalkningshæmmende virkning i vores modeller og – hvad der er endnu vigtigere – kan også have denne virkning hos mennesker.

2. Virkningen af hørfrøtilskud på karfunktionen

Den sundhedsfremmende virkning af at indtage hørfrø går måske videre end blot til at hæmme udviklingen af åreforkalkning.

Endothelet i arterierne fungerer normalt som en barriere og regulator for sammentrækning og afspænding af blodkarrene. Når der er tale om åreforkalkning, kan endothelet blive beskadiget og foretage en dysfunktionel, sammentrækkende afspænding. Vi har i vores forsøg påvist, at hørfrø beskytter mod tabet af endothelial-afhængig karafspænding påført ved kolesterolindgivelse. Kar fra dyr, der havde fået hørfrø, reagerede normalt på acetylcholin (et endothelial-afhængigt, karafspændende stof) sammenlignet med kar fra dyr, der havde fået en kolesterolholdig kost.

Hørfrø havde ingen indvirkning på de endothelial-uafhængige stier til modulering af karreaktionen. Dermed kan hørfrø betyde meget vigtige funktionelle og strukturelle fordele for karrenes integritet og levedygtighed.

3. Virkningen af hørfrøtilskud på tilfælde af arytmi efter iskæmi eller reperfusionsskader

Arytmi (uregelmæssig hjerterytme) går ofte forud for et myocardie-infarkt og kan i sidste ende føre til dødsfald.

For at bestemme knust hørfrøs potentielle evne til at beskytte mod arytmi blev en række hjerter fra kaniner, der havde fået en kost +/- kolesterol og +/- knust hørfrø, udsat for en periode med iskæmi efterfulgt af reperfusion (genoprettelse af blodstrømmen), og vi overvågede antallet af tilfælde af ventrikulær tachycardi (hurtig hjerterytme i hjertekamrene) og fibrillation (hjerteflimmer).

Kosttilskud bestående af knust hørfrø var fuldstændigt i stand til at undertrykke den ventrikulære fibrillation (VF), som normalt ses ved iskæmi, og i signifikant grad i stand til at reducere forekomsten af VF under genoprettelse af blodstrømmen i de hjerter, der stammede fra kaniner på kolesterolholdig kost. Knust hørfrø synes at udøve sin beskyttende virkning ved at reducere QT-intervallet (den tid, der medgår fra elektrisk aktivering til inaktivering af hjertekamrene) og påvirke den potentielle længde af hjerteslagene. Et forlænget QT-interval er et tegn på arytmi.

Vi konkluderede, at ALA-indholdet i kosten var den primære årsag til knust hørfrøs arytmi-hæmmende virkning.

Konklusioner

Knust hørfrø i kosten hæmmer de åreforkalkningsfremkaldende virkninger af en kost med et højt kolesterolindhold i to dyremodeller. Den åreforkalkningshæmmende virkning skyldes knust hørfrøs evne til at reducere mængden af cirkulerende kolesterol og – på celleniveau – at reducere celleformering og inflammationen. Denne reduktion har en sammenhæng med en forbedret reaktion i blodkarrenes evne til afspænding. Knust hørfrø i kosten har desuden evnen til at hæmme ventrikulær fibrillation.

Vores data understøtter hypotesen om, at ernæringsmæssige tiltag, der øger indtaget af omega-3 fedtsyrer, kan medvirke til at ændre udviklingen af kredsløbssygdomme. Dataene understøtter den teori, at det ikke blot er omega-3 fedtsyrer fra fisk, DHA og EPA, som kan beskytte hjertet og karrene, men at også ALA fra kosten skal tages i betragtning som en mulig beskyttende faktor.

Endelig er vi af den opfattelse – set i lyset af, at den åreforkalkningshæmmende virkning nu er påvist på mere end én dyremodel, og at LDLr-/-musen er en meget virkelighedstro gengivelse af den kliniske tilstand ved hjerte-/karsygdomme hos mennesker – at de foreliggende forskningsresultater nu effektivt taler for igangsætningen af velstrukturerede, randomiserede og kontrollerede forsøg med knust hørfrø blandt en gruppe patienter, der har symptomer på hjertesygdom som følge af åreforkalkning.

Læs også
Hørfrø for sundhedens skyld
Hørfrøolie kan sænke blodtrykket
Hørfrø – hvad er forskellen på de gule og de brune?
Hørfrø til en velfungerende fordøjelse
Lignaner i knust hørfrø kan forbedre de kognitive funktioner
Knust hørfrø giver høje lignan-værdier
Knust hørfrø er godt for kolesteroltallet
Sundhedsanprisninger
Hjertevenligt hørfrøbrød
Pandekager med havregryn og hørfrø

Kilde
Dupasquier CMC, Pierce GN. Institute of Cardiovascular Sciences, St. Boniface Hospital Research Centre og Department of Physiology, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada. November 2007, International Atherosclerosis Organization.