Naturmidler

Antarktisk Krillolie: Bæredygtighed i højsædet

Aker BioMarine og Verdensnaturfonden i Norge samarbejder om bæredygtighed i høst og forar­bejdning af krill i det antarktiske ocean. Samarbejdet skal sikre, at høsten af krill overholder alle krav til bæredygtighed både nu og i fremtiden, og man satser meget på dialog med eksperter, så Aker BioMarines fiskeri går forrest, når det gælder sikre og bæredygtige fremgangsmåder.

Akers patenterede Eco-Harvesting-system sikrer mod bifangster

At høste krill på en måde, der både er økonomisk attraktiv og miljømæssigt forsvarlig, er en udfor­dring. Traditionelle trawling-metoder, hvor fangsten transporteres op på dækket og tømmes i tanke inden forarbejdning, kan ikke anvendes til krill, fordi de små rejelignende dyr indeholder meget let­fordøjelige enzymer, der gør, at de simpelthen destruerer sig selv, inden de kan nå at blive forarbej­det. Desuden er uønskede bifangster, fx fisk og sæler, et problem ved almindelig trawler-fiskeri i det sydlige Atlanterhav – og kan udgøre en risiko for skrøbelige økosystemer i det antarktiske hav.

Eco-Harvesting-systemet gør det muligt for at holde fiskenettene under vand under hele forarbejd­ningen. Uafhængige observatører har bekræftet, at den patenterede og nyskabende høstmetode sik­rer, at der ikke bliver fanget andre arter end Euphausia superba. Udstyret forbliver under vandet, mens en kontinuerlig strøm af havvand flyder gennem en slange og bringer krill levende og frisk direkte ind på fabriksskibet og muliggør forarbejdning af friskt råmateriale af højeste kvalitet.

Eco-Harvesting har kun minimal effekt på miljøet. Den innovative, bæredygtige metode til krillfiskeri gør, at fremtidige generationer kan hente store mængder krill til dette og andre formål – dette lille rejedyr med den store næringsværdi har nemlig masser af uudforskede anvendelsesområder.

Krill-biomasse

Krill (Euphausia superba) er små rejelignende dyr, der udgør en vital del af det antarktiske økosys­tem. Den samlede, nuværende fangst ligger på under 150.000 tons pr, år. Det har kun en meget lille indvirkning på den samlede, estimerede biomasse på mere end 400 mio. tons. Man forventer, at om­fanget af krillfiskeriet vil stige, men eksperterne er enige om, at høstmængden er sikker og langt in­den for sikkerhedsgrænsen på 4 mio. tons, som er fastsat af CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living). Man har ikke kunnet påvise nogen form for skadelig effekt af fiskeriet på den samlede mængde af krill, der er tilgængelig for hvaler, sæler, fugle og andre krillspisende dyr. På grund af de driftsmæssige problemer, de ekstreme forhold og de store omkostnin­ger ved at fiske i vandene ved Antarktis forudser man kun en meget begrænset stigning i fiskeriet.

CCAMLR og samlet tilladelig fangst

CCAMLR er en traktat-baseret or­ganisation, der er ansvarlig for bevarelse af ressourcerne i Antarktis. CCAMLR regulerer ikke blot fiskeriet, men arbejder også med at implementere en holistisk tilgang til udnyttelsen af de marine ressourcer i Antarktis.

25 lande er fuldgyldige medlemmer af CCAMLR. Adgangen til at høste krill er begrænset, og pro­ceduren for at få tilladelse er streng. CCAMLRs forholdsregler er baseret på videnskabelig vejledning – og de skal overholdes for at have en virkning. Derfor har man indført en såkaldt “trigger level”, der lige nu ligger på 620.000 tons. Dette niveau er baseret på maksimal årlig høst for tidlige­re år i område 48 (hvor det meste af af krillhøsten finder sted) og er grænsen for, hvor meget krill der kan høstes, inden der skal iværksættes særlige forholdsregler for ressourcestyring. Den samlede tilladelige fangst er fastsat til 4 mio. tons, hvilket dækker tilladelser for fire undersøiske områder. Kvoterne er udregnet efter fradrag af den mængde, der spises af hvaler, sæler og pingviner.

Ombord på Aker BioMarines fartøjer er en internationel videnskabelig observatør, der skal verificere, at alle da­ta er i overensstemmelse med CCAMLR’s Scheme of International Scientific Observation and Me­morandum of Understanding mellem Norge og Storbritannien.

Aker BioMarine sætter miljømæssige standarder for leverandører og forretningspartnere.

Læs også
Antarktisk Krill – hvad er det?
Krillolie – mere målrettet mod inflammation end fiskeolie
Antarktisk Krill har en gavnlig indflydelse på ADHD-børn
Antarktisk Krillolie har en positiv virkning på dit kolesteroltal
Antarktisk Krillolie er godt for kvindehjerter
Krillolie med omega-3 mindsker risikoen for øjensygdom
Husk, at fedtsyrer er livsnødvendige