Folkesundhed

Folk ved besked om eget helbred

Rundt om i verden findes der ef­terhånden 20-30 undersøgelser, som dokumenterer, at man kan stole på folk, hvis de siger, de har det skidt. Rapporterne er enige om, at man ved sådanne svar får en vigtig oplysning. Svarene for­udsiger noget om risikoen for at dø i de følgende år. Forholdsvis mange af dem, som har det skidt, dør.

Folks svar giver tilsyneladen­de også spådomme om fremti­digt forbrug af medicin, sygefra­vær, indlæggelser på sygehus, ar­bejdsløshed og førtidspensione­ring. Jo dårligere, man selv ople­ver sit helbred, des mere medi­cin kommer man til at tage, og des oftere må man blive hjemme eller indlægges på sygehus. Det svækkede helbred kan også nemt føre til, at man midlerti­digt eller permanent skubbes ud af arbejdsmarkedet.