Folkesundhed Vitaminlignende stoffer

Sammenhæng mellem Q10 og modermærkekræft

Et lavt indhold af Q10 i blodet tyder på en øget risiko for, at modermærkekræft kan danne metastaser, dvs. sprede sig til andre steder i kroppen, viser forsøg foretaget i Rom.

Indholdet af antioxidanten coenzym Q10 er lavere i blodet hos patienter med forskellige former for kræftsygdomme, bl.a. modermærkekræft (melanom). Melanom er kendt for at være en aggressiv kræftform, som kun vanskeligt lader sig behandle. Man har derfor hårdt brug for en nøjagtig me­tode til måling af sygdommens udvikling, så man kan iværksætte den rigtige behandling og over­vågning. Det italienske forsøg vurderede effekten af at anvende Q10 til at forudsige, hvor­dan modermærkekræften udvikler sig.

Beskrivelse af forsøget

I årene 1997-2004 opbyggede forskerne en forsøgsgruppe bestående af 117 mænd og kvinder med melanom, men uden metastasering. Patienternes gennemsnitsalder lå på 55 år. 79 havde sygdom­men på et tidligt stadie, 38 på et fremskredent stadie. Kontrolgruppen bestod af 125 frivillige uden melanom, som matchede forsøgsgruppen mht. køn, alder, erhverv og fødested. Man målte blodets indhold af Q10 for hver deltager, og et ’lavt indhold’ blev fastsat til at være mindre end 0,6 mg/l.

Resultaterne

Resultaterne var som følger:

  • Q10-indholdet var signifikant lavere hos patienterne i forhold til kontrolgruppen – og sig­nifikant lavere hos de medlemmer af forsøgsgruppen, som havde udviklet metastaser i forhold til dem, der ikke havde udviklet metastaser.
  • Efter at have fulgt patienterne i 34 måneder kunne man iagttage en 8 gange så høj risiko for metastaser hos patienter med lavt blodindhold af Q10 i forhold til de patienter, der havde et højere blodindhold. I forsøgsperioden dannede 35 af 82 patienter (43 %) med lavt blodindhold af Q10 metasta­ser. Til sammenligning skete det sammen kun for 3 ud af 35 patienter (9 %) i den del af forsøgsgrup­pen, som havde et højere blodindhold af Q10.
  • Kræften udviklede sig hurtigere hos patienter med et lavt Q10-niveau (i gennemsnit i løbet af 47 måneder) i forhold til den del af forsøgsgruppen, der havde et højere blodindhold (82 måne­der).
  • Af de 82 patienter med lavt Q10-indhold døde 17 i løbet af forsøgsperioden, mens der ikke var dødsfald blandt de 35 patienter, der havde et højere blodindhold af Q10.
  • Man kunne ikke iagttage nogen sammenhæng mellem blodindholdet af Q10 og patienternes køn.
  • Q10-niveauet hang nøje sammen med svulstens tykkelse, således at et lavere indhold af Q10 sås hos de patienter, hvis svulster havde en øget tykkelse og dårligere prognose.

Forsøgets betydning

Da blodindholdet af Q10 er meget enkelt at måle, kan denne parameter meget vel blive den nye prognose-indikator for vurdering af risikoen for, at melanomer danner metastaser. Der er behov for yderligere forsøg for at fastslå, om tilskud af coenzym Q10 kan forbedre udsigterne for patienter med modermærkekræft.

Q10 kan medvirke til at bremse udviklingen af modermærkekræftLæs også
Derfor er Q10 så vigtigt
Q10: Ofte stillede spørgsmål
Hvordan opdager man modermærkekræft?
Carotenoider – hudens forsvar
Antioxidanter fra kosten kan måske medvirke til at forebygge kræft

Kilde
Rusciani L, Proietti I, Rusciani A et al. Low plasma coenzyme Q10 levels as an independent prognostic factor for melanoma progression. J Am Acad Dermatol. 2006;54(2):234-41.